АСПІРАНТУРА

Рік створення: 2005
Завідувач аспірантури: Чередніченко Інна Віталіївна


Наказ Міністерства освіти і науки України від 18.05.2016 № 523 "Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні"
Наказ МОН від 12.01.2017 № 40 «Про затвердження Вимог до оформлення дисертації»
Положення про відділ аспірантури Маріупольського державного університету
Положення про практику аспірантів МДУ
Права та обов'язки аспірантів
Правила прийому до аспірантури у 2020 році
Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в МДУ
Порядок проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії


Аспірантура дозволяє залучити до наукової діяльності талановиту молодь, що становитиме основу професорсько-викладацького складу спеціалізованих кафедр МДУ; зумовлює новий імпульс у розвитку вищого навчального закладу як провідного освітнього і науково-культурного центру Приазов’я; надає можливість запровадити новітні технології професійної підготовки фахівців відповідно до Болонського процесу.

Аспірантам створено сприятливі умови в університеті для навчання:
• висококваліфікований професорсько-викладацький склад;
• 5 навчальних корпусів;
• 7 комп’ютерних центрів з доступом до мережі Інтернет;
• центральна бібліотека з фондом понад 150 тисяч примірників навчальної, наукової, методичної літератури та 160 найменувань вітчизняних і зарубіжних періодичних видань;
• 4 спеціалізовані читальні зали з електронними каталогами;
• типографія;
• мультимедійні та відео-аудиторії;
• 3 тренажерні зали;
• студентський гуртожиток.


Форма навчання: очна (денна), заочна
Термін навчання: 4 роки

У Маріупольському державному університеті діє аспірантура за спеціальностями

032 Історія та археологія
051 Економіка
052 Політологія
081 Право
281 Публічне управління та адміністрування
292 Міжнародні економічні відносини
12.00.02 – Конституційне право; муніципальне право
23.00.04 – Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку
27.00.04 – Теорія та історія журналістики


Розрахунок вартості навчання аспірантів набору 2020 року
Розрахунок вартості навчання аспірантів набору 2020 року для іноземних громадян та осіб без громадянства
Розрахунок вартості навчання аспірантів набору 2019 року
Розрахунок вартоcті навчання в аспірантурі МДУдля іноземних громадян та осіб без громадянства у 2019 р
Розрахунок вартості навчання аспірантів набору 2018 року
Розрахунок вартості навчання в аспірантурі (іноземці) 2018


Розклад екзамен.сесії аспірантів ЕПФ (заочна форма) 07-12.12.20
Розклад екзамен.сесії аспірантів Іст.фак-т (заочна форма) 07.-12.12.20


Перелік документів для складання кандидатських іспитів для аспірантів та здобувачів інших ВНЗ:
1. Заява (заповнюється у відділі аспірантури)
2. Список опублікованих наукових праць та винаходів
3. Реферат з іноземної мови, філософії
4. Додаткова програма зі спеціальності
5. Посвідчення про складання кандидатських іспитів
6. Копія паспорта, довідки податкової адміністрації
8. Лист-клопотання
9. Рішення Вченої ради про затвердження теми дисертації


Зразок заяви на складання кандидатського іспиту зі спеціальності в сесію
Зразок заяви на складання кандидатського іспиту зі спеціальності поза сесією

Адреса: 87500, м. Маріуполь, пр. Будівельників, 129-а, відділ аспірантури (к. №317)
Телефон: (0629) 58-74-81
E-mail: science@mdu.in.ua