АСПІРАНТУРА

Рік створення: 2005
Завідувач аспірантури: Чередніченко Інна Віталіївна


Наказ Міністерства освіти і науки України від 18.05.2016 № 523 "Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні"
Наказ МОН від 12.01.2017 № 40 «Про затвердження Вимог до оформлення дисертації»
Положення про відділ аспірантури Маріупольського державного університету
Положення про практику аспірантів МДУ
Права та обов'язки аспірантів
Правила прийому до аспірантури у 2020 році
Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в МДУ
Порядок проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії


Аспірантура дозволяє залучити до наукової діяльності талановиту молодь, що становитиме основу професорсько-викладацького складу спеціалізованих кафедр МДУ; зумовлює новий імпульс у розвитку вищого навчального закладу як провідного освітнього і науково-культурного центру Приазов’я; надає можливість запровадити новітні технології професійної підготовки фахівців відповідно до Болонського процесу.

Аспірантам створено сприятливі умови в університеті для навчання:
• висококваліфікований професорсько-викладацький склад;
• 5 навчальних корпусів;
• 7 комп’ютерних центрів з доступом до мережі Інтернет;
• центральна бібліотека з фондом понад 150 тисяч примірників навчальної, наукової, методичної літератури та 160 найменувань вітчизняних і зарубіжних періодичних видань;
• 4 спеціалізовані читальні зали з електронними каталогами;
• типографія;
• мультимедійні та відео-аудиторії;
• 3 тренажерні зали;
• студентський гуртожиток.


Форма навчання: очна (денна), заочна
Термін навчання: 4 роки

У Маріупольському державному університеті діє аспірантура за спеціальностями

032 Історія та археологія
051 Економіка
052 Політологія
081 Право
281 Публічне управління та адміністрування
292 Міжнародні економічні відносини
07.00.01 – Історія України
08.00.02 – Світове господарство і міжнародні економічні відносини
10.02.15 – Загальне мовознавство
12.00.02 – Конституційне право; муніципальне право
23.00.04 – Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку
26.00.01 – Теорія та історія культури
27.00.04 – Теорія та історія журналістики

Розрахунок вартості навчання аспірантів набору 2018 року
Розрахунок вартості навчання в аспірантурі (іноземці) 2018
Розрахунок вартості навчання аспірантів набору 2019 року
Розрахунок вартоcті навчання в аспірантурі МДУдля іноземних громадян та осіб без громадянства у 2019 р

Розклад екзаменаційна сесія ЕПФ (денна форма) з 18.05 - 30.05.2020
Розклад екзаменаційної сесії Іст. фак-т (денна форма) з 18.05-30.05.2020
Розклад екзаменаційної сесії ЕПФ з 18.05 - 23.05.2020 (заочна форма)
Розклад екзаменаційної сесії Іст.фак-т (заочна форма) з 18.05 - 23.05.2020


Перелік документів для складання кандидатських іспитів для аспірантів та здобувачів інших ВНЗ:
1. Заява (заповнюється у відділі аспірантури)
2. Список опублікованих наукових праць та винаходів
3. Реферат з іноземної мови, філософії
4. Додаткова програма зі спеціальності
5. Посвідчення про складання кандидатських іспитів
6. Копія паспорта, довідки податкової адміністрації
8. Лист-клопотання
9. Рішення Вченої ради про затвердження теми дисертації


Зразок заяви на складання кандидатського іспиту зі спеціальності в сесію
Зразок заяви на складання кандидатського іспиту зі спеціальності поза сесією

Адреса: 87500, м. Маріуполь, пр. Будівельників, 129-а, відділ аспірантури (к. №317)
Телефон: (0629) 58-74-81
E-mail: science@mdu.in.ua