Діюче законодавство


1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України (ВВР). - 1996. - № 30. - С. 141.

2. Господарський кодекс України. Прийнятий 16 січня 2003р. // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - №18, №19-20, №21-22. - Ст. 144.

3. Цивільний кодекс України. Прийнятий 16 січня 2004р. // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - №40-44. - Ст. 356

4. Митний кодекс України від 13.03.2012 № 4495-VI // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, № 73-74, ст.590.

5. Про авторське право і суміжні права: Закон України від 23.12.1993 № 3792-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1994.- № 13.- ст.64

6. Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних : Закон України від 23.03.2000 № 1587-III //Відомості Верховної Ради України – 2000.- № 24.- ст.183

7. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі : Закон України від 15.12.1993 № 3687-XII // Відомості Верховної Ради України .- 1994.- № 7. - ст. 32

8. Про охорону прав на промислові зразки: Закон України від 15.12.1993 № 3688-XII // Відомості Верховної Ради України .- 1994.- № 7.- ст. 34.

9. Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій : Закон України від 14.09.2006 № 143-V // Відомості Верховної Ради України .- 2006.- № 45.- ст.434.

10. Про наукову і науково-технічну діяльність : Закон України від 26.11.2015 № 848-VIII // Відомості Верховної Ради (ВВР).- 2016.- № 3.- ст.25.

11. Про ліцензування видів господарської діяльності : Закон України від 02.03.2015 № 222-VIII // Відомості Верховної Ради .- 2015.- № 23.- ст.158.

12. Про видавничу справу : Закон України від 05.06.1997 № 318/97-ВР // Відомості Верховної Ради України – 1997. - № 32.- ст.206.

13. Про інформацію : Закон України від 02.10.1992 № 2657-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992.- № 48.- ст.650.

14. Про науково-технічну інформацію : Закон України від 25.06.1993 № 3322-XII // Відомості Верховної Ради України .- 1993.- № 33.- ст.345.

15. Постанова Кабінету Міністрів України «Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір» від 27 грудня 2001 р. № 1756.

16. Правила складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України № 22 від 22.01.2001.

17. Правила складання та подання заявки на промисловий зразок, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України № 110 від 18.02.2002.

18. Порядок сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності, затверджені постановою Кабінету Міністрів України № 1716 від 23 грудня 2004 року.

19. Методичні рекомендації з комерціалізації розробок, створених в результаті науково-технічної діяльності, затверджені наказом Державного комітету України з питань науки, інновацій та інформатизації від 13.09.2010 р. № 18.

20. Конвенція про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності.

21. Всесвітня конвенція про авторське право 1952 року.