Дисертації до захисту
(спецрада К 12.093.03)«ТРАНСНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ»

Автор: Скарга Олександра Олександрівна
Науковий керівник: к.е.н., доцент Мацука Вікторія Миколаївна
Дата захисту: 19.06.2019 р.

Анотація

Дисертацію присвячено розвитку теоретико-методологічних основ дослідження міжнародного ринку туристичних послуг та розробці науково-практичних рекомендацій щодо розвитку міжнародного ринку туристичних послуг з урахуванням впливу процесів транснаціоналізації та глобалізації.
Проаналізовано методологічні засади розвитку глобалізації; досліджено теоретичні основи транснаціоналізації ринку послуг; визначено організаційно-економічні засади транснаціоналізації ринку туристичних послуг на етапі глобалізації. Досліджено тенденції розвитку світового ринку туристичних послуг; проаналізовано розвиток транснаціоналізації ринку туристичних послуг в умовах глобалізації; визначено вплив транснаціоналізації міжнародного ринку туристичних послуг на розвиток туристичної сфери України. Визначено напрямки удосконалення регулювання включення країн до міжнародного ринку туристичних послуг; здійснено варіативне прогнозування розвитку міжнародного ринку туристичних послуг; запропоновано стратегічні засади розвитку діяльності туристичних компаній в умовах транснаціоналізації ринку туристичних послуг в галузево-адаптаційному вимірі.


Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук першого офіційного опонента

Відгук другого офіційного опонента

«КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ В ГЛОБАЛЬНОМУ НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОМУ ПРОСТОРІ»

Автор: Власенко Юлія Володимирівна
Науковий керівник: к.е.н., доцент Рубцова Марина Юріївна
Дата захисту: 07.11.2018 р.

Анотація

Дисертацію присвячено розвитку теоретико-методологічних основ дослідження національної інноваційної системи на етапі глобалізації та розробці науково-практичних рекомендацій щодо забезпечення конкурентоспроможності національної інноваційної системи в умовах формування глобального науково-технологічного простору.
Досліджено теоретичні засади конкурентоспроможності на етапі глобалізації світогосподарського розвитку; проаналізовано методологічні основи формування національної інноваційної системи в умовах глобалізації; визначено роль глобального науково-технологічного простору як провідного імперативу конкурентоспроможності національної інноваційної системи. Проаналізовано тенденції формування конкурентоспроможності національних інноваційних систем в умовах глобалізації науково-технологічного простору; здійснено оцінку конкурентоспроможності національних інноваційних систем в контексті включення до глобальних ланцюгів доданої вартості; визначено особливості розвитку національної інноваційної системи України в глобальному науково-технологічному просторі. Визначено напрямки імплементації зарубіжного досвіду розбудови національних інноваційних систем в умовах глобалізації; здійснено економіко-математичне моделювання включення інноваційної системи країн в глобальні ланцюги доданої вартості; визначено напрямки удосконалення механізму забезпечення конкурентоспроможності інноваційної системи України в глобальному науково-технологічному просторі.


Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук першого офіційного опонента

Відгук другого офіційного опонента

«ВПЛИВ КОРПОРАТИВНИХ СТРУКТУР ДОБУВНОЇ ГАЛУЗІ НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ КРАЇН СВІТУ»

Автор: Шагоян Світлана Миколаївна
Науковий керівник: д.е.н., професор Пашкевич Марина Сергіївна
Дата захисту: 07.11.2018 р.

Анотація

Дисертацію присвячено розвитку теоретичних засад і методик оцінювання галузевого впливу на рівень економічної безпеки країн світу та обґрунтуванню науково-практичних рекомендацій щодо розвитку безпекових стратегій корпоративних структур добувної галузі у контексті забезпечення економічної безпеки країн та сталого розвитку світового господарства.
Розглянуто теоретико-методологічні аспекти дослідження впливу добувної галузі на економічну безпеку країн; досліджено існуючі підходи та концепції визначення сутності економічної безпеки країн; визначено сучасні особливості ресурсного забезпечення світогосподарського розвитку; систематизовано та розвинуто методичні підходи до оцінки впливу корпоративних структур добувної галузі на економічну безпеку країн. Проаналізовано закономірності розвитку та впливу добувної промисловості на формування ресурсного забезпечення світогосподарського розвитку; визначено особливості функціонування сучасних корпоративних структур добувної галузі світового господарства; досліджено українські практики розвитку добувної промисловості в контексті забезпечення безпекового розвитку. Запропоновано напрями удосконалення безпекової компоненти стратегій розвитку корпоративних структур добувної галузі; здійснено моделювання впливу сталого розвитку добувної галузі на економічну безпеку країн світу.


Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук першого офіційного опонента

Відгук другого офіційного опонента

«РОЗВИТОК ЄВРОПЕЙСЬКОГО РИНКУ ПОСЛУГ ПРОМИСЛОВОГО ТУРИЗМУ

Автор: Кошель Вікторія Олегівна
Науковий керівник: д.е.н., професор Чернега Оксана Богданівна
Дата захисту: 01.07.2017 р.

Анотація

Дисертацію присвячено поглибленню теоретико-методичних основ дослідження європейського ринку послуг промислового туризму та розробці науково-практичних рекомендацій щодо удосконалення процесу інтеграції України до європейського ринку послуг промислового туризму.
Досліджено сутність та чинники розвитку промислового туризму; визначено фактори формування, механізм функціонування та складові елементи світового ринку послуг промислового туризму; обґрунтовано специфіку інституціонального забезпечення розвитку світового та європейського ринків послуг промислового туризму. Визначено закономірності та тенденції розвитку міжнародного туризму; проведено діагностику стану світового та європейського ринків послуг промислового туризму, встановлено тенденції та особливості їх розвитку. Встановлено особливості українського ринку послуг промислового туризму; розроблено концептуальні напрями удосконалення процесу інтеграції України до європейського ринку послуг промислового туризму; запропоновано модель розвитку ринку послуг промислового туризму в Україні в умовах європейської інтеграції.


Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук першого офіційного опонента

Відгук другого офіційного опонента

«РОЗВИТОК ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ РЕГІОНАЛІЗАЦІЇ»

Автор: Чентуков Ілля Юрійович
Науковий керівник: д.е.н., професор Булатова Олена Валеріївна
Дата захисту: 01.07.2017 р.

Анотація

Дисертацію присвячено поглибленню теоретико-методологічних основ розвитку інтеграційних процесів на глобальному та регіональному рівнях і розробці науково-практичних рекомендацій щодо поширення інтеграційної співпраці в умовах глобальної регіоналізації.
Досліджено еволюцію теорій регіонального розвитку у контексті сучасного глобалізаційного дискурсу, розглянуто концептуальні засади розвитку регіоналізації світового господарства, визначено методичний інструментарій вимірювання інтеграційних процесів. Досліджено сучасні тенденції розвитку регіональної економічної інтеграції, визначено інтенсивність та глибину інтеграційних процесів, здійснено компаративний аналіз та досліджено сучасний стан рівнів інтеграційної взаємодії країн та їх інтеграційних об’єднань. Проаналізовано основні інтеграційні ініціативи країн та інтеграційних об’єднань, визначено напрями розвитку транснаціональних партнерств, що виникають на глобальному та регіональному рівнях, встановлено вплив інтеграційних процесів на економічну динаміку глобальної регіоналізації.


Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук першого офіційного опонента

Відгук другого офіційного опонента

«СОЦІАЛЬНІ ФАКТОРИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇН ЄВРО-СЕРЕДЗЕМНОМОРСЬКОГО ПАРТНЕРСТВА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ»

Автор: Гхаіт Сарі Омар Сулайман
Науковий керівник: д.е.н., професор Чернега Оксана Богданівна
Дата захисту: 20.04.2017 р.

Анотація

Дисертацію присвячено поглибленню теоретико-методичних основ дослідження соціальних факторів економічного розвитку країн в умовах глобалізації та розробці науково-практичних рекомендацій щодо удосконалення соціальної політики країн Євро-середземноморського партнерства.
Визначено сутність, виміри та вплив глобалізації на соціально-економічні процеси; охарактеризовано еволюцію соціальних факторів економічного розвитку; досліджено інструменти та принципи управління соціальними факторами економічного розвитку в умовах глобалізації. Досліджено особливості еволюції міжнародного співробітництва в сфері соціального розвитку в межах Євро-середземноморського партнерства; визначено проблеми та особливості впливу соціальних факторів на економічний розвиток країн Євро-середземноморського партнерства; проаналізовано двостороннє співробітництво ЄС та країн ЄСП у соціально-економічній сфері. Визначено стратегічні пріоритети розвитку соціальної політики країн ЄСП; здійснено оцінку соціальних факторів економічного розвитку Палестини; розроблено концептуальні засади удосконалення співробітництва ЄС та Палестини у соціально-економічній сфері.


Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук першого офіційного опонента

Відгук другого офіційного опонента

«МІЖНАРОДНІ ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В КРАЇНАХ ЙОРДАНСЬКОГО БАСЕЙНУ»

Автор: Басем Ф. А. Абудавуд
Науковий керівник: д.е.н., професор Чернега Оксана Богданівна
Дата захисту: 20.04.2017 р.

Анотація

Дисертацію присвячено розвитку теоретико-методологічних основ дослідження інтеграційних процесів та розробці науково-практичних рекомендацій щодо поглиблення міжнародної інтеграційної взаємодії країн Йорданського басейну.
Визначено сутність та узагальнено теоретичний базис розвитку міжнародної економічної інтеграції; систематизовано положення теорій міжнародної економічної інтеграції; досліджено механізми формування та розвитку інтеграційних об’єднань. Проведено дослідження участі країн Близького Сходу в процесах міжнародної економічної інтеграції; обґрунтовано специфіку інституціонального забезпечення розвитку інтеграційної взаємодії країн Йорданського басейну; проаналізовано тенденції розвитку регіональних та трансрегіональних інтеграційних процесів за участю країн Йорданського басейну. Ррозроблено концептуальні засади дослідження інтеграційної взаємодії країн Йорданського басейну; запропоновано рекомендації щодо розвитку міжнародної інтеграційної стратегії країн Йорданського басейну; виявлено напрями інтеграційного розвитку Палестини.


Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук першого офіційного опонента

Відгук другого офіційного опонента

«РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОЇ ЛОГІСТИКИ В УМОВАХ ЕЛЕКТРОНІЗАЦІЇ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ»

Автор: Омельченко Олександра Володимирівна
Науковий керівник: д.е.н., доцент Медведкіна Євгенія Олександрівна
Дата захисту: 22.12.2015 р.

Анотація

Дисертацію присвячено розвитку теоретико-методологічних засад дослідження міжнародного ринку електронної логістики і розробці науково-практичних рекомендацій щодо формування і здійснення національної програми логістизації міжнародного електронного бізнесу в Україні.
Досліджено теоретичні засади трансформації виробничо-торговельних відносин в умовах інформатизації світового господарства; обґрунтовано проблеми методології формування сучасної логістичної парадигми розвитку інформаційного суспільства, а також принципи створення системи міжнародної електронної логістики в контексті розвитку глобальної інноваційної гіперконкуренції. Проаналізовано фактори і структуру розвитку глобального електронно-логістичного ринку, систему інфраструктурного забезпечення функціонування міжнародного ринку електронної логістики, особливості формування національного ринку електронної комерції на основі логістики у країнах з транзитивною економікою. У контексті формування стратегічних механізмів розвитку світового та національних ринків електронної логістики обґрунтовано принципові підходи щодо створення логістичних структур у системі безпеки електронної комерції; здійснено прогноз структурних трансформацій і перспектив розвитку світового електронно-логістичного ринку та розроблено концепцію програми електронізації бізнесу в Україні на основі логістики.


Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук першого офіційного опонента

Відгук другого офіційного опонента

«РОЗВИТОК ЄВРОПЕЙСЬКОЇ АВІАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ»

Автор: Дорофєєва Христина Михайлівна
Науковий керівник: д.е.н., професор Чернега Оксана Богданівна
Дата захисту: 22.12.2015 р.

Анотація

Дисертацію присвячено поглибленню теоретико-методичних основ дослідження міжнародних транспортних мереж в умовах глобалізації та визначенню напрямів розвитку європейської авіаційної мережі, а також розробці науково-практичних рекомендацій щодо інтеграції України до європейського повітряного простору та приєднання до авіаційної мережі ЄС.
Визначено сутність та узагальнено теоретичний базис формування міжнародних транспортних мереж; виділено фактори, що впливають на розвиток міжнародних транспортних мереж в умовах глобалізації; визначено специфіку інституціонального регулювання розвитку міжнародних транспортних, у тому числі авіаційних мереж. На основі запропонованого науково-методичного підходу виконано діагностику стану світової авіаційної мережі; здійснено оцінку тенденцій та детермінант розвитку авіаційної мережі Європейського Союзу; проведено компаративний аналіз світової та європейської авіаційних мереж. Оцінено особливості та тенденції розвитку транспортної системи та авіаційної мережі України; розроблено концептуальні напрями інтеграції України до єдиного повітряного простору та авіаційної мережі ЄС; запропоновано напрями розвитку європейської авіамережі з урахуванням результатів оптимального розміщення авіахабів.


Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук першого офіційного опонента

Відгук другого офіційного опонента

«НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ЄС ТА КРАЇН ЄВРО-СЕРЕДЗЕМНОМОРСЬКОГО ПАРТНЕРСТВА»

Автор: Белал З. А. Хассуна
Науковий керівник: д.е.н., професор Чернега Оксана Богданівна
Дата захисту: 21.12.2015 р.

Анотація

Дисертацію присвячено поглибленню теоретико-методичних основ дослідження міжнародного науково-технічного співробітництва, визначенню закономірностей його розвитку між ЄС і країнами Євро-середземноморського партнерства та розробці концептуальних засад удосконалення науково-технічного співробітництва ЄС та Палестини.
Визначено сутність поняття «міжнародне співробітництво» та основні теоретико-методичні підходи до його дослідження; встановлено принципи, форми та особливості міжнародного співробітництва у науково-технічній сфері; досліджено еволюцію стратегії ЄС у сфері міжнародного науково-технічного співробітництва. Проаналізовано еволюцію співробітництва ЄС та країн Середземномор’я в межах Євро-середземноморського партнерства з виділенням науково-технічної складової; визначено закономірності та тенденції економічного і науково-технічного розвитку та співробітництва країн Середземномор’я. Визначено особливості науково-технічного розвитку Палестини; встановлено тенденції розвитку науково-технічного співробітництва Палестини з ЄС; запропоновано концептуальні засади удосконалення співробітництва ЄС та Палестини у науково-технічній сфері.


Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук першого офіційного опонента

Відгук другого офіційного опонента

«РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТУРИСТИЧНИХ РЕГІОНІВ СВІТУ»

Автор: Осипенко Кристина Валеріївна
Науковий керівник: к.е.н., доцент Мацука Вікторія Миколаївна
Дата захисту: 21.12.2015 р.

Анотація

Дисертацію присвячено розвитку теоретико-методологічних основ дослідження міжнародної конкурентоспроможності туристичних регіонів світу та розробці на цій основі науково-практичних рекомендацій щодо оптимізації участі національної економіки в Європейському туристичному регіоні.
Досліджено теоретичні підходи до визначення туристичних регіонів світу; визначено фактори розвитку міжнародної конкурентоспроможності туристичних регіонів; запропоновано науково-методичні підходи до оцінки міжнародної конкурентоспроможності туристичних регіонів світу. Проаналізовано сучасний стан розвитку міжнародних туристичних регіонів світу; розраховано інтегральні оцінки рівня міжнародної конкурентоспроможності туристичних регіонів; оцінено міжнародну конкурентоспроможність національної туристичної галузі. Визначено перспективи розвитку туристичних регіонів світу; запропоновано шляхи підвищення міжнародної конкурентоспроможності туристичних регіонів з урахуванням прогнозних оцінок міжнародних туристських прибуттів та надходжень від міжнародного туризму; удосконалено регуляторний механізм національної туристичної галузі як важливої складової Європейського туристичного регіону.


Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук першого офіційного опонента

Відгук другого офіційного опонента