Дисертації до захисту«Державна політика в сфері захисту сім’ї в умовах суспільно-політичної кризи України (на прикладі Донецької області)»

Автор: Піддубний Сергій Анатолійович
Науковий керівник: д. і. н., професор Лисак Вікторія Феофанівна
Дата захисту: 07.06.2019

Анотація

Дисертацію присвячено аналізу державної політики в сфері захисту сім’ї в умовах суспільно-політичної кризи на прикладі Донецької області та розробленню на цій основі рекомендацій щодо реформування регіональної системи соціального супроводу сім’ї. Систематизовано основні теоретичні підходи до вивчення державної соціальної і сімейної політики. Охарактеризовано національну і регіональну нормативно-правову базу та інституційну основу державної системи соціальних послуг для сім’ї та її адаптацію до кризових явищ в державі. Визначено природу та сутність суспільно-політичної кризи України у 2013-2018 рр. та її вплив на трансформацію сім’ї, як інституту громадянського суспільства. Проаналізовано динаміку життєдіяльності сім’ї в умовах кризи через оцінку фінансової спроможності сім’ї, її доступу до соціальної інфраструктури. Визначено нові тенденції у розвитку державної системи соціального захисту сім’ї на сучасному етапі та можливі напрямки її подальшої трансформації. На основі вивчення досвіду реалізації соціального захисту сім’ї в Донецькій області, розроблено рекомендації для органів законодавчої та виконавчої влади, місцевого самоврядування.

Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук першого офіційного опонента

Відгук другого офіційного опонента

«Регіональна політика Європейського Союзу»

Автор: Гринько Олександра Ігорівна
Науковий керівник: к. і. н., доцент Гаврилова Ніна Василівна
Дата захисту: 08.06.2019

Анотація

Дисертацію присвячено розгляду регіональної політики Європейського Союзу. Систематизовані фактори впливу та досліджено процес трансформації регіональної політики. Проаналізовано науковий внесок іноземних та вітчизняних вчених в дослідження регіональної політики Європейського союзу. Проведено аналіз процесу становлення та розвитку регіональної політики ЄС до її нового якісного рівня, що характеризується в документах ЄС, як «політика згуртування» та розроблені на цій основі рекомендації щодо використання в Україні досвіду ЄС з реалізації регіональної політики, з урахуванням специфіки регіонів та їх самобутності.

Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук першого офіційного опонента

Відгук другого офіційного опонента

«Європеїзація міграційної політики Республіки Кіпр»

Автор: Рябченко Евеліна Василівна
Науковий керівник: д. і. н., професор Пономарьова Ірина Семенівна
Дата захисту: 07.06.2019

Анотація

У дисертації розглянуто становлення міграційної політики Республіки Кіпр в умовах євроінтеграції. Проаналізовано дослідницький й науковий доробок вітчизняних та іноземних фахівців з питань міграції, міграційної політики Європейського Союзу та Республіки Кіпр. Досліджено концептуальні засади міграційної політики Республіки Кіпр, а також визначено особливості та наслідки процесу європеїзації. Проаналізовано міграційні рухи до Республіки Кіпр за участю громадян України. Визначено корисний досвід Республіки Кіпр для формування міграційної політики України у період євроінтеграції. Особливу увагу приділено формуванню міграційної політики при наявності окупованих територій, спираючись на досвід Республіки Кіпр.

Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук першого офіційного опонента

Відгук другого офіційного опонента

«Трансформація партійної системи Японії»

Автор: Іванець Тетяна Мирославівна
Науковий керівник: д.іст.н., професор Лисак Вікторія Феофанівна
Дата захисту: 09.06.2018

Анотація

Дисертацію присвячено аналізу трансформаційних процесів в партійній системі Японії та розробленню на цій основі рекомендацій щодо використання досвіду японських партій в Україні. Систематизовано основні теоретичні підходи до вивчення партійних систем. Охарактеризовано партійну систему Японії напередодні виборів до Палати Представників 2009 року. Визначено основні чинники її розвитку, характерні особливості, нормативно-правову базу діяльності японських політичних партій. З’ясовано фактори трансформації партійної системи Японії. Проаналізовано політичні програми ключових парламентських партій. Досліджено нові партії правого популістського спрямування. Визначено нові тенденції у розвитку японської партійної системи на сучасному етапі та можливі напрямки її подальшої трансформації. На основі вивчення досвіду партійної системи Японії, розроблено рекомендації для українських політичних партій, органів законодавчої та виконавчої влади, місцевого самоврядування.

Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук першого офіційного опонента

Відгук другого офіційного опонента

«Суспільно-політичний вимір процесів регіональної інтеграції в Латинській Америції»

Автор: Заболотна Марія Федорівна
Науковий керівник: д. політ. н., професор Кіндратець Олена Миколаївна
Дата захисту: 23.09.2017 р.

Анотація

У дисертації докладно розглядаються особливості інституційної регіональної інтеграції країн Латинської Америки. Проаналізовано науковий внесок іноземних та вітчизняних вчених в дослідження регіональної інтеграції. Характеризуються суспільно-політичні аспекти латиноамериканської інтеграції. Дається оцінка ролі регіонального інтеграційного курсу в програмах провідних політичних партій Латинської Америки. Простежено важливість впливу громадянського суспільства на латиноамериканську інтеграцію. Доведено, що громадянське суспільство Латинської Америки має ряд спільних ознак з українським, а тому використання його досвіду може бути корисним для України.

Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук першого офіційного опонента

Відгук другого офіційного опонента

«Партійна система Республіки Кіпр в умовах євроінтеграції»

Автор: Ясірова Юлія Федорівна
Науковий керівник: д. політ. н., професор Балабанов Костянтин Васильович
Дата захисту: 23.09.2017 р.

Анотація

Дисертацію присвячено аналізу розвитку партійної системи Республіки Кіпр в умовах інтеграції країни до Європейського Союзу та розробленню на цій основі рекомендацій щодо можливостей використання досвіду кіпрських партій для України. Систематизовано теоретичні підходи до вивчення партійних систем. Проаналізовано процес розвитку партійної системи Республіки Кіпр в період підготовки до вступу в ЄС, розглянуто етапи становлення політичної системи, проаналізовано основні напрями модернізації партійної системи перед отриманням офіційного членства в Європейському Союзі, визначено позиції кіпрських партій до євроінтеграції країни. Досліджено трансформацію кіпрської партійної системи в рамках ЄС, визначено нові риси та явища у її функціонуванні протягом 2004-2016 рр., з’ясовано як розвивалася багатопартійність, змінювався баланс сил за результатами національних парламентських і президентських виборів, досліджено вибори до Європейського парламенту в Республіці Кіпр. У контексті вивчення досвіду функціонування партійної системи Республіки Кіпр в умовах євроінтеграції і проблеми возз’єднання країни визначено можливості його використання в Україні.

Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук першого офіційного опонента

Відгук другого офіційного опонента

«Європеїзація регіональної політики Польщі»

Автор: Савка Олександр Вадимович
Науковий керівник: к.і.н., доцент Пахоменко Сергій Петрович
Дата захисту: 27.02.2016 р.

Анотація

Дисертацію присвячено розгляду регіональної політики Польщі під впливом європеїзації і розробці рекомендацій щодо проведення реформ у сфері регіональної політики в Україні. Проаналізовано категорійний апарат сучасної регіоналістики, а саме понять «регіон», «регіоналізація», «регіональна політика», «європеїзація». Вивчено політичні проблеми регіональної політики Польщі в умовах євроінтеграції та надано аналіз основним принципам, механізмам і напрямам регіональної політики. У контексті дослідження регіональної політики охарактеризовано функції та інструментарій регіональної політики у ЄС. На основі досвіду регіональної політики Польщі розроблено практичні рекомендації щодо реформування регіональної політики України.

Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук першого офіційного опонента

Відгук другого офіційного опонента

«СУЧАСНА ПАРТІЙНА СИСТЕМА ІТАЛІЇ: ПОЛІТОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ»

Автор: Свєтлакова Марія Андріївна
Науковий керівник: д.політ.н., професор Балабанов Костянтин Васильович
Дата захисту: 27.02.2016 р.

Дисертація присвячена аналізу сучасної партійної системи Італійської Республіки та узагальненню практики функціонування політичної системи в контексті досвіду для України. Систематизовано концептуальні підходи вивчення партійних систем. Досліджено фактори, під якими йде процес трансформації партійної системи Італії. Визначені нові якісні та кількісні показники сучасної партійної системи Італії. Розглянуто правове поле, в рамках якого діє партійна система країни. Визначено етапи трансформації партійної системи та їх особливості, розкрита структура, виявлено тенденції розвитку та еволюції партійних програмних установок, характер взаємодії партій з електоратом. У контексті трансформації партійної системи визначено ряд факторів, серед яких історичні особливості регіонів і специфіка їх функціонування, що представляє інтерес для України.

Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук першого офіційного опонента

Відгук другого офіційного опонента