Дисертації до захисту«Повсякденне життя робітників підприємств чорної металургії України (1950–1960-ті рр.)»

Автор: Мельник Анастасія Миколаївна
Науковий керівник: Лисак Вікторія Феофанівна, доктор історичних наук, професор, професор кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики Маріупольського державного університету
Дата захисту: 20.12.2019

Анотація

У дисертації здійснено аналіз повсякденного життя робітників підприємств чорної металургії України протягом 1950–1960-х рр. Охарактеризовано історичні умови повсякдення металургів. Проаналізовано рівень життя і задоволення матеріальних потреб робітників чорної металургії. З’ясовано можливості задоволення соціокультурних потреб робітників підприємств чорної металургії як індикатора якості життя.
Доведено, що основними тенденціями розвитку чорної металургії упродовж 1950–1960-х рр. була механізації і автоматизації виробничих процесів. Попри це, праця металургів залишалася вкрай важкою. Її результативність для робітників була недостатню, бо більш, ніж дві третини витратної частини їхнього бюджету йшло на товари першої необхідності та сплату податків. Дійсність значної кількості металургів характеризувалася складними житловими умовами. Поряд з доступністю медичного обслуговування, його якість не завжди була високою. Значне місце в культурному вимірі повсякденності металургів належало прослуховуванню лекцій, радіо, перегляду кінофільмів, читанню книг, преси, але більшість дозвілевих практик була проникнута комуністичною ідеологією.

Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук першого офіційного опонента

Відгук другого офіційного опонента

«Здійснення військових реформ на території України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)»

Автор: Мельников Едуард Олександрович
Науковий керівник: Романцов Володимир Миколайович, д. і. н., професор, професор кафедри історичних дисциплін Маріупольського державного університету
Дата захисту: 20.12.2019

Анотація

У дисертації на основі застосування комплексного підходу та аналізу наявної джерельної бази досліджено особливості здійснення військових реформ на території України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Проаналізовано напрями модернізації імперської армії на українських землях, розглянуто та надано оцінку проведених військових реформ зазначеного періоду. Зазначено, що реформи призвели до появи потужного військового угруповання, зосередженого у Київському, Одеському та Харківському військових округах. Останній було ліквідовано у 1888 р.
Розглянуто вплив військових реформ на стан боєздатності підрозділів, розташованих на території України. З’ясовано вплив російсько-турецької 1877–1878 рр. та російсько-японської 1904–1905 рр. війн на процес військового реформування на українських землях. Поразка Російської імперії у війні з Японією призвела до нового етапу реформування військово-окружної системи та навчання військ. Недофінансування армії негативно позначилося на підготовці військовослужбовців. Мали місце факти міжнаціональних суперечностей у поліетнічній імперській армії. Все це вплинуло також на стан боєздатності збройних сил Київського та Одеського округів напередодні Першої світової війни.

Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук першого офіційного опонента

Відгук другого офіційного опонента

«Культурні процеси на Донбасі в роки Другої світової війни»

Автор: Проценко Євгенія Олександрівна
Науковий керівник: Грідіна Ірина Миколаївна д. і. н., професор, професор кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики Маріупольського державного університету
Дата захисту: 31.05.2019

Анотація

У дисертаційній роботі здійснено аналіз та переосмислення культурних процесів на Донбасі в роки Другої світової війни. Задля з’ясування чинників та визначення сутності культурних процесів на Донбасі в роки Другої світової війни, виявлення регіональних особливостей культурного життя, їх впливу на подальше формування регіональної ідентичності запропоновано авторський підхід щодо дослідження культурних процесів регіону, що полягає в розгляді культурної політики в якості запровадження відповідного політичній владі сценарію в регіоні. Надано характеристику культурному простору Донбасу наприкінці 30-х рр. ХХ ст., виявлено особливості культурного радянського «сценарію» для Донбасу напередодні та на початку Другої світової війни, вплив стану «очікування війни» на культурні процеси в регіоні. У ході дослідження розкрита варіативність культурної політики військової окупаційної адміністрації на Донбасі, реконструйоване культурне життя регіону за умов нацистської окупації, виявлено наслідки нацистської окупації для культурної сфери Донбасу. З’ясовано, що наслідками радянського культурного сценарію стало формування специфічної радянської культурної ідентичності в регіоні.

Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук першого офіційного опонента

Відгук другого офіційного опонента

«Театр у соціокультурному житті Північного Приазов’я (середина XIX – XX ст.)»

Автор: Демідко Ольга Олександрівна
Науковий керівник: Сабадаш Юлія Сергіївна доктор культурології, професор кафедри культурології та інформаційної діяльності
Дата захисту: 28.01.2019

Анотація

У дисертації досліджено особливості розвитку театру Північного Приазов’я у контексті соціокультурного життя регіону від середини XIX – XX ст. На основі аналізу широкого кола джерел проаналізовано формування і розвиток театрального життя Північного Приазов’я. Встановлено, що формування театрального життя у Північному Приазов’ї почалося з середини XIX ст. завдяки наявності мандрівних (пересувних) труп. Охарактеризовано виникнення перших професійних театральних труп в регіоні, загальні тенденції розвитку маріупольського і бердянського театрів, а також проаналізовано наявні проблеми в театральній культурі регіону у досліджений період.

Дослідження показало, що протягом XX ст. підвищилося ідейне і просвітницьке значення сцени провінційних театрів. У Маріуполі та Бердянську працювало кілька театрів, що створило умови для формування театральних сезонів, приїзду гастролерів, а також розвитку місцевих аматорських колективів. Виступи гастролерів – українських, російських та іноземних зірок театральної сцени – сприяли популяризації та збагаченню театральної культури, перетворенню Маріуполя і Бердянська в культурні центри регіону.

Автореферат дисертації

Дисертація

Відгук першого офіційного опонента

Відгук другого офіційного опонента