______________________________________________________________

Навчально-науковий інститут управління
__________________________________________________________________Кафедра галузевого менеджментуАдреса: 87500, Маріуполь, вул. Карпінського, 58, каб. 401
Телефон: (095) 565-18-55, (097) 953-31-12, (099) 981-95-97
E-mail: [email protected]


Завідувач кафедри – доктор наук з державного управління, професор Черниш Олена Іванівна


Кафедра галузевого менеджменту забезпечує профільну підготовку бакалаврів, магістрів і докторів філософії за спеціальностями:

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
- 073 Менеджмент невиробничої сфери
- 073 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
- 073 Менеджмент в туризмі
- 073 Менеджмент екологічної безпеки

Другий (магістерський) рівень вищої освіти
- 073 Менеджмент невиробничої сфери
- 073 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
- 073 Менеджмент в охороні здоров’я
- 073 Управління проєктами

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти (аспірантура)
- 073 Менеджмент

Кафедра галузевого менеджменту дає можливість здобувачам отримати якісну економічну та управлінську підготовку, що дозволяє не тільки орієнтуватися у соціально-економічних процесах, але й високопрофесійно впливати на такі процеси у межах своїх компетенцій, впроваджуючи високі стандарти організаційної культури та соціальної відповідальності бізнесу.

Конкурентні переваги освітніх програм кафедри галузевого менеджменту забезпечують досягнення студентами програмних результатів навчання за освітніми програмами, зокрема:
- можливість вивчати дисципліни англійською мовою;
- залучення до процесу навчання представників бізнес-середовища м. Маріуполь та практиків з багаторічним досвідом роботи на керівних посадах;
- доступ до міжнародних програм академічної мобільності (паралельного навчання або стажування в ЗВО країн ЄС) та інших освітніх та наукових проєктів;
- підтримка у працевлаштуванні на підприємствах-партнерах університету та потенційних роботодавців;
- можливість отримання сертифіката на знання ділової англійської мови;

Освітній процес передбачає практичну підготовку здобувачів вищої освіти на підприємствах та організаціях, державних та місцевих органах влади:
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
- навчальна практика «Вступ до фаху» - І курс;
- організаційно-управлінська практика - ІІ курс;
- економічна практика - ІІІ курс;
- переддипломна практика - ІV курс
Другий (магістерський) рівень вищої освіти
- виробнича – І курс;
- переддипломна практика – ІІ курс


За останні 5 років викладачі кафедри брали участь у різноманітних міжнародних проектах та програмах, а саме:
- 2015 р. Проект «Спільно подбаймо про публічний простір в Маріуполі» в рамках Програми Польсько-Американського Фонду Свободи «Перетворення у Регіоні» – RITA, яку реалізовував Фонд «Освіта для демократії»;
- 2018 р. Комплексний науковий міжнародний проєкт за напрямом «Концепти інноваційного розвитку підприємництва» (Національний університет «Києво-Могилянська Академія»);
- 2018-2019 рр. Міжнародний інноваційний проект з формування культури лідерства у вітчизняній вищій освіті «Ukraine Higher Education Leadership Development Program» за підтримки Інституту вищої освіти НАПН України, Фундації лідерства для вищої освіти (Сполучене королівство Великої Британії та Північної Ірландії) та Британської Ради в Україні (Kiev, Ukraine; University of Glasgow, Glasgow, Scotland);
- 2020 р. Проект розробки бренду ОТГ Донецької області в рамках соціального проекту «Brandville» студії дизайну «Logogo» та «Congress of Cultural Activists»;
- 2021-2022 р. Міжнародний інноваційний проект «Higher Education Teaching Excellence Programme», який відбувається за підтримки Інституту вищої освіти НАПН України та Британської Ради в Україні.

Наукова діяльність

Науково-дослідна діяльність кафедри відбувається в рамках наукової теми «Соціальний менеджмент та управління інформаційними процесами», а також 3 загальнокафедральних наукових тем:
- «Інформаційні технології та інформаційне забезпечення в системі державного управління на регіональному та місцевому рівнях» (номер державної реєстрації № 0119U102164, наук. кер. д.держ.упр., професор Черниш О.І.);
- «Сучасні напрями та механізми розвитку зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності на різних рівнях управління економікою» (номер державної реєстрації № 0120U101757, наук. кер. д.е.н., професор Дятлова В.В.);
- «Конкурентоспроможність, стійкий розвиток і фінансова безпека банківського сектору економки України в умовах глобалізації» (номер державної реєстрації № 0118U006702, наук. кер. д.е.н., доцент Дятлова Ю.В.).

У 2015-2018 рр. здійснювалось виконання наукової теми «Концепція муніципального управління і капіталізації активів території» на замовлення Міністерства освіти і науки України задля удосконалення нових підходів до державного управління реформуванням та розвитком підприємств житлово-комунального господарства м. Маріуполь та Донецької області. Націленість кафедри на комерціалізацію наукових результатів підтверджується виконанням у 2020-2021 рр. договірних тем «Теоретичні та прикладні проблеми управління інформаційним забезпеченням інноваційної діяльності підприємств малого та середнього бізнесу» та «Організаційно-економічні та фінансові аспекти розвитку інноваційної діяльності».

Кафедра здійснює підготовку аспірантів та докторантів, а з 2016 року долучилась до програми підготовки здобувачів наукового ступеню «Доктора філософії» за спеціальностями 052 «Економіка», 073 «Менеджмент», 281 «Публічне управління та адміністрування». У період з 2014 по 2022 рр. на кафедрі було захищено 7 дисертаційних робіт (2 на здобуття наукового ступеня доктора наук, 4 – кандидата наук, 2 – доктора філософії).

Кафедрою постійно здійснюється робота з видання навчально-методичної літератури, опубліковано 13 одноосібних та колективних наукових монографій, понад 100 наукових праць в фахових виданнях України та закордоном, серед яких публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз даних (зокрема Scopus та Web of Science, Index Copernicus International та ін.).

Щорічно за ініціативою кафедри проводиться Міжнародна науково-практична конференція «Менеджмент-освіта в контексті трансформаційних перетворень у суспільстві». Постійно проводяться студентські круглі столи: «Формула успіху сучасного менеджера», «Роль менеджмент-освіти у вирішенні задач соціально-економічного розвитку регіонів», «» та ін.


Студентська наука

Одним з перших заходів, в якому беруть участь наші студенти є конференція «Професія менеджера очима першокурсників». Дискусія абітурієнтів та школярів, які зацікавлені в набутті спеціальності, затребуваної на ринку праці, а також випускників, якими пишається кафедра, завжди є активною. Випускники діляться набутим досвідом, зокрема як отримана спеціальність дозволила зайняти високу посаду, або відкрити власну справу.

На кафедрі діє науковий гурток «Управлінець», участь в якому дає можливість студентам набути досвіду отримання нових знань через наукові дослідження, розвинути свої творчі здібності. Наукові пошуки гуртківців спрямовані на дослідження актуальних питань сучасного менеджменту.

Знання англійської та другої за вибором здобувача іноземної мови забезпечують активну участь студентів у всеукраїнських і зарубіжних конференціях, публікаціях у фахових виданнях, проведенні англомовних професійних дискурсів, традиційних круглих столів «Актуальні проблеми економіки та управління».

Високий рівень професійних компетенцій здобувачів вищої освіти, їх готовність до новаторського підходу при вирішенні проблем та складних спеціалізованих задач на різних рівнях галузевого менеджменту щорічно підтверджується участю та призовими місцями в конкурсах кваліфікаційних і наукових робіт, інноваційних проєктів і регіонально-місцевих стартапів.

Випускники кафедри, які працюють в Україні та багатьох країнах світу (США, Німеччина, Польща, Ізраїль та інші), завжди підтримують інноваційність молоді фінансуванням призових місць в організованих конкурсах.

Партнери кафедри:

- Наукові інститути Національної академії наук України (м. Київ, м. Одеса);
-Донбаська національна академія будівництва та архітектури (м. Краматорськ);
-Запорізький національний університет;
-Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ);
-Національний університет «Одеська політехніка»;
-Класичний приватний університет (м. Запоріжжя);
-Донецький національний університет (м. Вінниця);
-Херсонський державний аграрний університет;
-Азовський морський інститут Національного університету «Одеська морська академія»;
-Донецька обласна державна адміністрація;
-Державні установи та органи влади м. Маріуполь та області;
-Комунальна установа «Маріупольський центр професійного розвитку педагогічних працівників Маріупольської міської ради Донецької області»;
-ТОВ «Метінвест Інжиніринг»;
-ТОВ «Метінвест-Промсервіс»;
-ТОВ «Метінвест-Шіппінг»;
-ДП «Маріупольський морський торговельний порт»;
-ПрАТ «МК «Азовсталь»;
-ПрАТ «ММК ім. Ілліча»;
-ГО «Маріупольська спілка молоді»;
-Центри надання послуг населенню в сфері туризму і дозвілля, спорту, культури, житлово-комунальних послуг;
-Підприємства та установи сфери торгівлі і готельно-ресторанного бізнесу, науково-виробничі об’єднання;
-Банківські установи;
-Українсько-зарубіжні підприємства, представництва українських підприємств за кордоном, транснаціональні компанії.