____________________________________

ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
__________________________________________Кафедра історичних дисциплін


Завідувач кафедри історичних дисциплін, доктор історичних наук, професор Романцов Володимир Миколайович


Серед кафедр Маріупольського державного університету вагоме місце посідає кафедра історичних дисциплін. Стрімке зростання нашого вищого навчального закладу, розвиток спеціальності «Історія» обумовили формування випускаючої кафедри історичних дисциплін. Вона з’явилася в структурі Маріупольського гуманітарного інституту у 1997 р., коли відбувся другий випуск фахівців-істориків.


Колектив кафедри історичних дисциплін
На початку ХХІ ст. у справі зростання наукового потенціалу кафедри історичних дисциплін стався серйозний прорив. Протягом 2003 – 2012 рр. вона оптимально вирішила свої кадрові проблеми завдяки підтримці керівництва Маріупольського державного університету, за рахунок запрошення нових перспективних викладачів, а також через успішне навчання кращих випускників спеціальності «Історія» в аспірантурі Інституту історії України НАН України та ДонНУ. Протягом 2003 - 2012 рр. на кафедрі історичних дисциплін було захищено одна докторська та дванадцять кандидатських дисертацій.

Наукова діяльність кафедри історичних дисциплін є одним із основних чинників удосконалення теоретичної, загальнопрофесійної та спеціальної підготовки майбутніх фахівців-істориків (бакалаврів, спеціалістів, магістрів). Протягом останніх п'яти років у ній відбулися суттєві зміни, які значною мірою сприяли підвищенню її якості.


Всеукраїнська науково-практична конференція
«Українська державність: історія і сучасність».
Сеція «Історіографія історії України»
В межах розробки наукових тем кафедри успішно відбувається індивідуальна науково-дослідницька робота викладачів. Завідувач кафедри, доктор історичних наук, професор В. М. Романцов досліджує наукову тему щодо проблем становлення Гетьманщини в українській історіографії 40-х років XIX – початку XX століть, суспільні трансформації у регіоні Північного Приазов’я у ХХ ст. З зазначених тем опубліковано понад 60 праць, у тому числі три монографії, навчальний посібник. З теми дослідження розроблено і читається спецкурс.

Кандидат історичних наук, доцент В.М.Коробка досліджує проблеми розвитку міського самоврядування у Південно-Східній Україні в останній третині XIX - на початку XX ст. Кандидат історичних наук, доцент С.В.Новікова досліджує наукові проблеми соціально-економічного розвитку Приазов’я у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Кандидат історичних наук, доцент Н.І.Романцова досліджує українську історіографію постаті князя Дмитра Вишневецького, історіографічні аспекти наукової діяльності М.Грушевського. Кандидат історичних наук, доцент Ю.В.Коробка досліджує тему «Перетворення в економіці УРСР у 1953 – 1964 рр.: історіографія проблеми. Кандидат історичних наук, доцент А.В.Папазова досліджує проблему освітньої діяльності ордену єзуїтів у Східній Європі у другій половині ХVІ – першій половині ХVІІ ст. Кандидати історичних наук, доценти М.К. Подгайко та В.С.Волониць досліджують питання історії грецьких громад в Україні. Кандидат історичних наук, доцент Н.Ф.Шипік розробляє наукові проблеми демографічних процесів на Донеччині у повоєнні роки. Кандидат історичних наук, доцент С.В.Тарасов досліджує тему «Руїна Гетьманщини у російській історіографії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)». Кандидат історичних наук, доцент Н.В.Сальнікова досліджує проблеми нормативно-методичного забезпечення діловодства в Україні 20 – 30-х рр. ХХ ст. Кандидат історичних наук, асистент С.С. Арабаджи досліджує джерелознавчі аспекти повсякденного життя греків Приазов’я. Асистент В.О.Забавін активно здійснює археологічні дослідження, керує археологічною експедицією МДУ, студентським археологічним товариством, успішно навчається в аспірантурі ДонНУ. Особливо вагомими були результати археологічних досліджень у 2913 р., коли археологи МДУ зробили унікальні знахідки стародавніх поховань.

Викладачі кафедри історичних дисциплін дослідили комплексну темою наукову тему "Історія грецьких сіл Приазов’я". До розробки її окремих аспектів були залучені викладачі, аспіранти та студенти. За участю викладачів кафедри, аспірантів та студентів були розроблені анкети-опитувальники та проведено анкетування старожилів грецьких сіл, велася пошукова робота у фондах Маріупольського краєзнавчого музею, державного архіву Донецької області, державного архіву Одеської області. Студенти спеціальності "Історія" були залучені до обробки "Ревизских сказок" окремих грецьких сіл, підготовки їх матеріалів до публікації.

Постійно зростає кількість наукових публікацій викладачів кафедри. Протягом 2001 - 2013 рр. викладачами кафедри історичних дисциплін видано 8 монографій, близько 150 наукових статей, понад 170 тез наукових конференцій.

Кафедра історичних дисциплін підтримує різноманітні наукові зв’язки з провідними науково-дослідницькими академічними установами (Інститутом історії України НАНУ, Інститутом археології НАНУ), вищими навчальними закладами України (Донецьким національним університетом, Харківським національним університетом ім. В. Каразіна). На базі Інституту історії України НАНУ, Донецького національного університету, Харківського національного університету ім. В. Каразіна навчалися аспіранти-випускники спеціальності «Історія» МДУ. З ними спільно проводяться науково-практичні конференції з актуальних проблем історії України, історії грецької діаспори в Україні.

У 1993, 1996, 1999, 2007, 2011 рр. на базі МДУ за активної участі викладачів кафедри історичних дисциплін були проведені міжнародні науково-практичні конференції з питань історії та сучасного стану українсько-грецького співробітництва та сучасних методів наукової та навчальної діяльності ВНЗ у контексті міжнародного.

Щороку в МДУ за ініціативою кафедри історичних дисциплін проводяться студентські міжрегіональні наукові конференції з проблем історії України та міжнародних відносин, які здобули відомість в Україні. У них беруть участь за звичай близько ста дослідників (студентів та аспірантів) не лише з Маріуполя, але також з Києва, Донецька, Луганська, Запоріжжя, Вінниці, Чернівців, Макіївки та інших міст. Вони виступають з доповідями на актуальні теми з історії, міжнародних відносин та зовнішньої політики України, культурології та інформаційної діяльності. 23 листопада 2012 р. з ініціативи кафедри історичних дисциплін історичний факультет МДУ спільно з Інститутом історії України НАН України та Федерацією грецьких товариств України провели VІІІ Всеукраїнську науково-практична конференцію «Українська державність: історія і сучасність». Для участі у ній подали свої доповіді близько 200 кандидатів наук, доцентів, аспірантів, пошукувачів та студентів з Києва, Донецька, Маріуполя, Львова, Харкова, Дніпропетровська, Івано-Франківська, Рівного, Черкас, Миколаєва, Чернігова, Макіївки, Кривого рогу, а також з Болгарії та Польщі. Студенти-історики постійно беруть участь у Всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях, які проводяться провідними вищими навчальними закладами України.

У наш час кафедра історичних дисциплін розробляє наукові теми «Актуальні проблеми історіографії історії України» (державний реєстраційний номер 0112U005930) та «Маріупольський повіт на шляхах суспільної модернізації 1860-ті – 1923 рр.» (державний реєстраційний номер 0112U005929). У 2007 р. На кафедрі історичних дисциплін відкрита аспірантура за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. Для навчання в аспірантурі зараховані кращі випускники спеціальності «Історія».

Понад 20 випускників спеціальності «Історія» МДУ успішно захистили кандидатські дисертації. Семеро з них працюють викладачами кафедри історичних дисциплін. Кафедра історичних дисциплін успішно продовжує свою наукову та викладацьку діяльність, має хороші перспективи подальшого розвитку.