ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ


Основна мета – забезпечення наявності достатніх і збалансованих ресурсів для здійснення процесів забезпечення якості освіти; забезпечення європейської якості освіти та подальше входження в світове освітнє середовище
ФОРМУВАННЯ НОМЕНКЛАТУРИ НАПРЯМІВ ПІДГОТОВКИ ТА СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Стратегічна ціль: розвиток номенклатури спеціальностей та спеціалізацій університету з урахуванням нового Переліку галузей знань та спеціальностей, затвердженого Постановою КМУ № 266 від 29 квітня 2015 р.

Поточні завдання:
• розвиток напрямів підготовки та спеціальностей університету відповідно до Переліку-2015;
• ліцензування нових спеціальностей, що затребувані на ринку праці та користуються попитом серед абітурієнтів;
• акредитація спеціальностей та освітніх програм університету.

Структура та обсяги підготовки за спеціальностями та формами навчання на 01.08.2016 р.


Організація акредитаційної експертизи (А) підготовки фахівців за напрямами і спеціальностями


КОМПЛЕКТУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Стратегічна ціль: удосконалення системи профорієнтаційної роботи в університеті.

Поточні завдання:
• додержання засад демократичності, прозорості та гласності у формуванні контингенту студентів;
• запровадження ефективної системи інформування громадськості щодо можливостей здобуття вищої освіти в університеті;
• розвиток системи довузівської підготовки абітурієнтів, підвищення її гнучкості і доступності в умовах конкуренції на ринку освітніх послуг.
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ, ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВИПУСКНИКІВ НА РИНКУ ПРАЦІ ТА ЇХ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Стратегічна ціль: cтворення умов для організації освітнього процесу в напрямі забезпечення європейських стандартів при збереженні культурних традицій України

Поточні завдання:
• удосконалення якості навчально-методичного забезпечення, приведення його у відповідність до вимог підготовки конкурентоспроможних фахівців на основі підвищення наукоємності та професійного спрямування дисциплін;
• концентрація уваги на підвищенні якості змісту підручників, посібників, методичних рекомендацій, виданих викладачами університету, у т. ч. іноземними мовами;
• упровадження інноваційних технологій та методів навчання, заснованих на досягненнях науки, інформаційних і дистанційних освітніх технологіях;
• впровадження в навчальний процес кращого передового досвіду іноземних і вітчизняних навчальних закладів;
• упровадження інноваційних підходів до мовної підготовки з метою забезпечення комунікативних потреб здобувачів вищої освіти у різних сферах спілкування: академічній, професійній (для отримання конкурентоспроможної підготовки за обраним фахом), науковій (для проведення і презентації результатів науково-дослідної роботи), суспільно-політичній і соціально-культурній (для належної адаптації та повноцінного орієнтування у полікультурному середовищі, особистісного культурного розвитку), а також для виховання гармонійної особистості, що здатна до міжкультурного діалогу;
• організація та подальше вдосконалення системи післядипломної освіти та дистанційного навчання;
• забезпечення безперервної практичної підготовки студентів у період навчальної та виробничої практик на базі Університету та базах практики – підприємствах, організаціях, установах тощо.