_________________________________________

КОРИСНІ ДОКУМЕНТИ
______________________________________________Положення про організацію освітнього процесу

Правила призначення академічних та соціальних стипендій

Інструкція про порядок визначення академічної різниці та перезарахування навчальних дисциплін

Положення про індивідуальний графік навчання

Положення про кваліфікаційні роботи

Положення про порядок переведення здобувачів вищої освіти, які навчаються на договірній основі за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб, на вакантні місця державного замовлення

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність

Положення про проведення практик

Каталог елективних дисциплін циклу загальної підготовки

Положення про Академічну доброчесність в МДУ

Положення про гуртожиток МДУ

Правила внутрішнього розпорядку у студентському гуртожитку МДУ

Положення про студентське самоврядування

Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату в кваліфікаційних роботах студентів

Порядок та умови надання державної цільової підтримки

Положення щодо політики розвитку soft skills в Маріупольському державному університеті

Положення про порядок розрахунків за надання освітніх послуг та нарахування й сплати пені

Порядок використання коштів, передбачених для надання матеріальної допомоги та заохочення здобувачам вищої освіти

Положення про порядок видачі документів про вищу освіту (наукові ступені) та додатка до них, академічних довідок у Маріупольському державному університеті

Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються у Маріупольському державному університеті, та надання їм академічної відпустки

Порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті

Порядок формування Індивідуального навчального плану здобувача вищої освіти

Положення про організацію контролю та оцінювання успішності навчання здобувачів вищої освіти у Маріупольському державному університеті

Етичний кодекс Маріупольського державного університету

Кодекс академічної доброчесності МДУ

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ