_________________________________________

КОРИСНІ ДОКУМЕНТИ
______________________________________________Положення про організацію освітнього процесу

Правила призначення академічних та соціальних стипендій

Інструкція про порядок визначення академічної різниці та перезарахування навчальних дисциплін

Положення про індивідуальний графік навчання

Положення про академічні відпустки та повторне навчання

Положення про кваліфікаційні роботи

Положення про порядок переведення здобувачів вищої освіти, які навчаються на договірній основі за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб, на вакантні місця державного замовлення

Положення про порядок переведення, поновлення та вступу на паралельне навчання

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність

Положення про проведення практик

Каталог елективних дисциплін циклу загальної підготовки

Положення про диплом з відзнакою

Положення про Академічну доброчесність в МДУ

Положення про гуртожиток МДУ

Правила внутрішнього розпорядку у студентському гуртожитку МДУ

Положення про студентське самоврядування

Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату в кваліфікаційних роботах студентів

Порядок та умови надання державної цільової підтримки