_________________________________________________________________

Навчально-науковий інститут управління
_____________________________________________________________________Кафедра менеджменту та фінансів


Адреса: 03037, м. Київ, вул. Преображенська, 6
E-mail: [email protected]
Facebook


В.о. завідувача кафедри – доктор економічних наук, професор Омельченко Володимир Якович


Кафедра менеджменту і фінансів була створена 01 листопада 2022 року на базі об’єднання кафедр загального менеджменту, галузевого менеджменту й фінансів та обліку, які функціонують на базі Навчально-наукового інституту управління Маріупольського державного університету ще починаючи з 2004 року та забезпечують підготовку фахівців за напрямом 073 «Менеджмент», «Фінанси, банківська справа та страхування» та «Облік і оподаткування». Кафедра забезпечує підготовку за спеціальностями:

ОС «Бакалавр»
- Менеджмент
- Фінанси, банківська справа та страхування
- Облік і оподаткування

ОС «Магістр»
- Менеджмент організацій і адміністрування
‑ Менеджмент. Управління фінансово-економічною безпекою
- Фінанси, банківська справа та страхування
- Облік і оподаткування
- Управління проєктами

Доктор філософії
- Менеджмент

Основне завдання кафедри – підготовка висококваліфікованих фахівців – менеджерів, фінансістів, спеціалістів у сфері банківської справи, страхування, обліку та оподаткування, ініціативних і здатних до швидкої адаптації в сучасному бізнес-середовищі.

Студентам кафедри менеджменту і фінансів надається можливість обирати для вивчення з каталогів елективних дисципліни різні предмети з циклу загальної та практичної підготовки, що сприяє формуванню soft skills.

Конкурентні переваги освітніх програм кафедри забезпечують досягнення студентами програмних результатів навчання за освітніми програмами, зокрема:
- можливість вивчати дисципліни англійською мовою;
- залучення до процесу навчання представників бізнес-середовища та практиків з багаторічним досвідом роботи на керівних посадах;
- доступ до міжнародних програм академічної мобільності (паралельного навчання або стажування в ЗВО країн ЄС) та інших освітніх та наукових проєктів;
- підтримка у працевлаштуванні на підприємствах-партнерах університету та потенційних роботодавців.Наукова діяльність

Викладачі кафедри загального менеджменту досліджують міжкафедральну комплексну наукову тему «Стратегія розвитку туристично-рекреаційного потенціалу Приазов’я» (реєстраційний номер 0120U101065 від 26.02.2020). Керівник комплексної наукової теми – доктор економічних наук, професор Балабаниць Анжеліка Володимирівна.

Наукова школа з менеджменту: керівник: д.е.н., професор Омельченко В.Я.
Основні наукові напрями школи: дослідження актуальних проблем менеджменту та маркетингового менеджменту підприємств зокрема в сфері туристичного та готельно-ресторанного бізнесу, оцінка перспектив та пріоритетних напрямків розвитку систем управління фінансово-економічної безпекою держави. Наукова робота викладачів кафедри та студентів спеціальностей «Менеджмент» спрямована на дослідження проблем управління інноваційно-інвестиційним розвитком та конкурентоспроможністю підприємств та національної економіки; удосконалення системи державного управління в умовах децентралізації та розвитку місцевого самоврядування; реалізація стратегічних рішень у сфері менеджменту підприємств та організацій з урахуванням глобальних викликів; розвиток та управління інтеграційними процесами; розробка інвестиційних проектів та стратегій розвитку підприємств.

Кафедра здійснює підготовку аспірантів.

Кафедрою постійно здійснюється робота з видання навчально-методичної літератури, опубліковано багато одноосібних та колективних наукових монографій, понад 100 наукових праць в фахових виданнях України та закордоном, серед яких публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз даних (зокрема Scopus та Web of Science, Index Copernicus International та ін.). Викладачами кафедри за останні роки було опубліковано не менше 100 найменувань наукової продукції, що свідчить про багаторічну та плідну роботу.

Студентська наука

Основним пріоритетом кафедри менеджменту і фінансів є формування та розвиток студентської науки. Здобувачі вищої освіти займаються дослідницькою роботою в межах наукових інтересів кафедри, а саме: дослідження актуальних проблем менеджменту та маркетингового менеджменту підприємств, оцінка перспектив та пріоритетних напрямків розвитку систем управління фінансово-економічної безпекою держави, проблем фінансової та облікової діяльності.

Науково-дослідницька діяльність студентів забезпечується активною участю у різноманітних науково-практичних заходах кафедри, зокрема: студентські олімпіади з різних напрямів менеджменту, Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт за напрямом «Менеджмент», «Фінанси», «Облік та оподаткування» міждисциплінарний конкурс інноваційних проектів, секції студентських наукових товариств «Актуальні питання сучасного менеджменту» та «Economix». Студенти також приймають участь Міжнародних та Всеукраїнських коннференціях, програмах стажування та ін.

Щороку здобувачі вищої освіти, які навчались та навчаються на кафедрі менеджменту і фінансів приймають участь у Декаді студентської науки, яка проводиться на базі Маріупольського державного університету та має на меті розвиток наукового потенціалу і набуття навичок публічного виступів. За результатами наукової діяльності здобувачів вищої освіти щороку публікується понад 50 тез доповідей.

За останні 5 років здобувачами вищої освіти за напрямками діяльності кафедри було отримано більше 20 призових місць та нагород у різних наукових олімпіадах та конкурсах наукових робіт.


Партнери кафедри:

- Бізнес-школа Royal Docks при Університеті Східного Лондону (Велика Британія);
- Полонійна академія в Ченстохові (Польща);
- Коледж туристичного та готельного менеджменту (Кіпр);
- Київський національний торговельно-економічний університет;
- Донецький національний університет імені Василя Стуса;
- Гомельський університет ім. Франциска Скорини;
- Управління культури і туризму Маріупольської міської ради;
- Комунальне комерційне підприємство Маріупольської Міської Ради «М.ЄХАБ»;
- Відділ розвитку туризму та промоції Маріупольської міської ради;
- Туристичні агентства міста Маріуполя: «Азовінтур», «Супутник»;
- Асоціація U.C.M. - Italy Середземноморський союз шеф-кухарів – Italy
- Мережа готелів «Sandy Beach Hotel» (м. Ларнака, Кіпр);
- Готелі міста Маріуполя: «Гранд готель», ГК «Спартак», ГК «Європейська», «Посейдон»
-Центри надання послуг населенню в сфері туризму і дозвілля, спорту, культури, житлово-комунальних послуг;
-Підприємства та установи сфери торгівлі і готельно-ресторанного бізнесу, науково-виробничі об’єднання;
-Банківські установи;
-Українсько-зарубіжні підприємства, представництва українських підприємств за кордоном, транснаціональні компанії.