НАУКОВО-ДОСЛІДНА ТА ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ


Основна мета – здобуття нових наукових знань шляхом проведення наукових досліджень і розробок на кафедрах і факультетах Університету для забезпечення інноваційного розвитку суспільства, підготовки фахівців інноваційного типу.
Стратегічні цілі:
- забезпечення розвитку фундаментальних і прикладних досліджень з пріоритетних напрямків з обов’язковим впровадженням здобутих результатів у навчальний процес, із використанням багатоканального фінансування;
- інтеграція науково-дослідної та інноваційної діяльності Університету і наукових установ Національної академії наук України, національних галузевих академій наук з метою розробки та виконання пріоритетних наукових програм, проведення наукових досліджень, експериментальних розробок тощо на засадах поєднання кадрових, фінансових, технічних та організаційних ресурсів;
- запровадження в Університеті єдиної внутрішньої політики в сфері інтелектуальної власності та комерціалізації результатів наукової діяльності;
- удосконалення рівня роботи викладачів із талановитою молоддю, підвищення внеску молодих вчених у розвиток університетської науки, забезпечення участі студентів у наукових студентських товариствах, групах, студіях;
- забезпечення правової охорони об’єктів інтелектуальної власності Університету, трансферу та комерціалізації наукових та інноваційних розробок.

Поточні завдання:
• одержання конкурентоспроможних наукових і науково-прикладних результатів;
• застосування нових наукових, науково-технічних знань під час підготовки фахівців з вищою освітою;
• подальший розвиток і поглиблення наукового співробітництва шляхом формування наукових колективів із науково-педагогічних працівників Університету, інших вищих навчальних закладів України та зарубіжжя, провідних вітчизняних і зарубіжних учених та фахівців-практиків для проведення нових, міждисциплінарних за характером, досліджень, у тому числі – підготовки спільних наукових праць;
• інтеграція у світовий освітній та науковий простір: використання глобальних мереж, мобільності викладачів та студентів у міжнародному спілкуванні;
• сприяння створенню нових та розвитку вже існуючих наукових шкіл;
• підвищення рівня знань з питань інтелектуальної власності студентів, аспірантів та працівників Університету, активізація розповсюдження знань, пов’язаних з інтелектуальною власністю;
• організація роботи наукових студентських товариств, створення позитивної мотивації студентів до заняття науковою діяльністю;
• підтримка університетських наукових видань, створення і розвиток їх електронних сайтів та включення до міжнародних наукометричних баз даних;
• підготовка, проведення та участь у наукових і науково-практичних конференціях, семінарах, нарада, інших наукових та науково-комунікативних заходах.