____________________________________

ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ
__________________________________________Кафедра німецької та французької філології


Адреса: 87500, Маріуполь, пр. Миру, 89а, каб. 220
Телефон: (0629) 58-75-72
E-mail: gerph@mdu.in.ua


Кафедра німецької та французької філології була створена 5 квітня 1996 року. Одним з пріоритетів кафедри є співпраця з німецькими освітніми організаціями: Ґете-Інститутом і Німецькою службою академічних обмінів (DAAD).

Кафедра німецької та французької філології бере участь у пілотному проекті Ґете-Інституту «Вчимося навчати німецької (Deutsch lehren lernen)». Цей проект має на меті ознайомити з новітніми підходами у викладанні німецької мови та підвищити рівень викладання німецької мови.

Кафедра німецької та французької філології здійснює підготовку зі спеціальностей:

- ОС «Бакалавр»:
014 Середня освіта, спеціалізація «Мова та література (німецька)»
035 Філологія, спеціалізація «Мова та література (німецька)»
014 Середня освіта, спеціалізація «Мова та література (французька)»
035 Філологія, спеціалізація «Мова та література (французька)»

- ОС «Магістр»:
014 Середня освіта, спеціалізація «Мова та література (німецька)»;
035 Філологія, спеціалізація «Мова та література (німецька)».В. о. завідувача кафедри – кандидат педагогічних наук, доцент Кажан Юлія Миколаївна
Профільні дисципліни

ОС «Бакалавр»:
- Практика усного та писемного мовлення
- Практична граматика
- Практична фонетика
- Домашнє читання
- Аналітичне читання
- Лексикологія основної іноземної мови
- Теоретична фонетика основної іноземної мови
- Аналіз художнього тексту
- Історія основної іноземної мови
- Методика викладання основної іноземної мови
- Теоретична граматика основної іноземної мови
- Стилістика основної іноземної мови
- Історія літератури країн, мова яких вивчається
- Вступ до германської філології
- Вступ до романської філології.

ОС «Магістр»
- Основна іноземна мова
- Лінгводидактика у вищій школі
- Теорія мовознавства
- Сучасна література країн, мова яких вивчається.


Наукова діяльність

Комплексна наукова тема кафедри «Актуальні проблеми мовознавства, літературознавства та лінгводидактики у сучасній парадигмі гуманітарного знання» (шифр теми – 0115U003035, строк виконання: 2014-2018 р., науковий керівник – доцент Гутнікова Алла Володимирівна) знайшла відображення у темах досліджень викладачів кафедри, аспірантів, курсових, дипломних та магістерських робіт студентів. Основні результати наукових пошуків викладачів кафедри втілюються у наукових публікаціях, навчально-методичних посібниках, працях, що публікуються в періодичних наукових та інших фахових виданнях.

У межах науково-дослідної тематики кафедри досліджуються наступні питання:
1) вивчення структурних і функціональних особливостей мов незалежно від характеру генетичних відношень між ними;
2) дослідження та опис мови шляхом її системного зіставлення з іншими мовами з метою пояснення її специфічності (системної ідеоматичності); 3) розвиток теорії та методології перекладознавства, яке займається зіставленням генетично споріднених мовних систем з метою аналізу лінгвістичних, психолінгвістичних, функціонально-комунікативних, когнітивних та інших позицій перекладу з однієї мови на іншу;
4) дослідження розповсюдженості мовних явищ у просторі та міжмовна (міждіалектна) взаємодія внутрішньої організації мови як системи з орієнтацією на план вираження, або на семантичні категорії мови та засоби їх вираження;
5) встановлення спільних рис і розбіжностей між порівнюваними мовами та мовними/мовленнєвими явищами;
6) вивчення методології сучасних напрямків дослідження у галузі літературознавства;
7) дослідження наукових основ методики навчання іноземній мові як засобу міжнаціонального та міжкультурного спілкування.

Кафедра німецької та французької філології виступає організатором Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Маріупольській молодіжний науковий форум: традиційні й новітні аспекти дослідження і викладання іноземних мов і літератури», на якій учасники презентують новітні філологічні дослідження та сучасні інноваційні методики викладання іноземних мов.

Викладачі кафедри керують роботою студентських наукових товариств:
• «Педагогічна майстерня вчителя іноземних мов» (керівник – Кажан Ю. М., к. п. н., доц.);
• «Соціокультурні аспекти германських мов» (керівник – Дорменєв В. С., ст. викл.);
• «Актуальні проблеми перекладу» (керівник – Каріда О. І., ст. викл.).


Партнери кафедри:

- Ґете-Інститут
- Німецька служба академічних обмінів (DAAD)
- навчальні заклади міста Маріуполя