НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В МДУЗакони України

1. «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII
2. «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 02.03.2015 р. № 222-VІІІ

Постанови Кабінету Міністрів України

1. «Про затвердження зразків бланків дипломів доктора і кандидата наук» від 21.11.2011 № 1183
«Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1997 р. № 1260 і від 21 листопада 2011 р. № 1183» від 22.01.2014 № 29
2. «Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах» від 09.08.2001 р. № 978
3. «Про затвердження нормативів чисельності студентів (курсантів), аспірантів (ад'юнктів), докторантів, здобувачів наукового ступеня кандидата наук, слухачів, інтернів, клінічних ординаторів на одну штатну посаду науково-педагогічного працівника у вищих навчальних закладах III і IV рівня акредитації та вищих навчальних закладах післядипломної освіти державної форми власності» від 17.08.2002 р. № 1134
4. «Про ліцензування освітніх послуг» від 29.08.2003 р. № 1380
5. «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» від 30.12.2015 № 1187
6. «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій» від 23.11.2011 р. № 1341
7. «Про створення Єдиної державної електронної бази з питань освіти» від 13.07.2011 р. № 752
8. «Про документи про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка» від 31.03.2015 р. № 193
9. «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» від 29.04.2015 р. № 266
10. «Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність» від 12.08.2015 р. № 579
11. «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» від 30 грудня 2015 р. № 1187

Накази Міністерства освіти і науки України

1. «Про затвердження Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України» від 08.04.1993 р. № 93
2. «Про затвердження Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти» від 15.07.1996 р. № 245
3. «Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів» від 07.08.2002 р. № 450
4. «Про затвердження Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту у вищих навчальних закладах» від 11.01.2006 р. № 4
5. «Про запровадження у вищих навчальних закладах України Європейської кредитно-трансферної системи» від 16.10.2009 р. № 943
6. Про затвердження примірних зразків документів, що додаються до заяв, для проведення ліцензування освітніх послуг у сфері дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної та вищої освіти» від 17.09.2012 р. № 1021
7. «Про затвердження форм заяв про проведення ліцензування освітніх послуг» від 17.09.2012 р. № 1022
8. «Про затвердження Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів» від 24.01.2013 р. № 48
9. «Про затвердження Положення про дистанційне навчання» від 25.04.2013 р. № 466»
10. «Про затвердження Переліку предметних спеціалізацій спеціальності 014 «Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)», за якими здійснюється формування і розміщення державного замовлення та поєднання спеціальностей (предметних спеціалізацій) в системі підготовки педагогічних кадрів» від 12.05.2016 № 506
11. Про затвердження Плану заходів МОН щодо виконання Закону України від 1 липня 2014 р. №1556-VII «Про вищу освіту»» від 16.09.2014 р. № 1048
12. «Про затвердження Порядку надання доступу фізичним та юридичним особам до Реєстру документів про вищу освіту та Порядку замовлення на створення інформації, що відтворюється в документах про вищу освіту, та обліку документів про вищу освіту в Єдиній державній електронній базі з питань освіти» від 06.03.2015 р. № 249
13. «Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка та додатків до них, зразка академічної довідки» від 12.05.2015 р. № 525
14. «Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність» від 12.08.2015 р. № 579
15. «Про особливості формування навчальних планів на 2015/2016 навчальний рік» від 26.01.2015 р. № 47


Внутрішні документи Маріупольського державного університету

1. Положення про проведення практик здобувачів вищої освіти Маріупольського державного університету
2. Положення про організацію освітнього процесу у Маріупольському державному університеті, затверджене наказом від 26.06.2015 р. № 196
3. Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної Комісії у Маріупольському державному університеті
4. Положення про диплом з відзнакою, затверджене наказом від 06.04.2015 р. № 110
5. Положення про планування та облік роботи науково-педагогічних працівників в МДУ
6. Концепія мовної підготовки МДУ
7. Положення про організацію контролю та оцінювання успішності навчання здобувачів вищої освіти у МДУ, затверджене наказом ректора № 332 від 26 листопада 2015 року
8. Положення про ректорський контроль знань студентів Маріупольського державного університету, затверджене наказом ректора № 361 від 24 грудня 2015 року
9. Положення про підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників Маріупольського державного університету
10. Положення про вибіркові дисципліни у Маріупольському державному університеті від 10.06.2020
11. Концепція дистанційного навчання у МДУ
12. Каталог елективних дисциплін циклу загальної підготовки
13. Положення про академічні відпустки та повторне навчання
14. Положення про комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни МДУ
15. Положення про індивідуальний графік навчання у МДУ
16. Інструкція щодо складання обсягів навчального навантаження кафедр та планування навчального навантаження науково-педагогічних працівників у 2019-2020 навчальному році в новій редакції
17. Положення про підготовку наукових, навчальних та навчально-методичних видань у МДУ
18. Рекомендації з розробки навчальних планів та робочих навчальних планів 2016-2017
19. Рекомендації щодо підготовки та проведення комплексних контрольних робіт
20. Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність у МДУ
21. Положення про порядок видачі документів про вищу освіту державного зразка у Маріупольському державному університеті
22. Правила призначення академічних та соціальних стипендій у МДУ
23. Положення про академічну доброчесність в МДУ
24. Положення про кваліфікаційні роботи в Маріупольському державному університеті
25. Положення про дистанційне навчання у Маріупольському державному університеті
26. Положення про порядок переведення здобувачів вищої освіти, які навчаються на договірній основі за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб, на вакантні місця державного замовлення
27. Положення про куратора академічної групи МДУ
28. Система внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності
29. Макети документів про вищу освіту для випускників ОС "Бакалавр", ОКР "Спеціаліст" та Порядок їх видачі (затверждено рішенням Вченої ради від 30.05.2016, протокол № 12)
30. Положення про атестацію педагогічних працівників МДУ
31. Положення про порядок переведення, поновлення та вступу на паралельне навчання
32. Положення про порядок розрахунків за надання освітніх послуг та нарахування й сплати пені
33. Порядок використання коштів, передбачених для надання матеріальної допомоги та заохочення здобувачам вищої освіти
34. Положення про підготовку та експертизу дистанційних курсів у МДУ
35. Положення про систему внутрішнього забезпечення якості в МДУ
36. Положення про організацію та проведення науково-комунікативних заходів у МДУ
37. Положення про підготовку та експертизу дистанційних курсів у МДУ
38. Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату в кваліфікаційних роботах студентів МДУ
39. Інструкція про порядок визначення академічної різниці та перезарахування навчальних дисциплін у МДУ
40. Положення про проведення науково-дослідної практики для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти МДУ
41. Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату в наукових працях науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої світи МДУ
42. Порядок формування Індивідуального навчального плану здобувача вищої освіти
43. Тимчасове Положення про щорічне рейтингове оцінювання науково-педагогічних працівників, кафедр і факультетів Маріупольського державного університету
44. Положення про організацію та проведення опитувань стейкхолдерів в Маріупольському державному університеті
45. Порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті
46. Положення про порядок підвищення кваліфікації працівників закладів освіти, підприємств, установ, організацій на базі Маріупольського державного університету