____________________________________

ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ
__________________________________________Кафедра педагогіки та освітиЗавідувач кафедри - кандидат педагогічних наук, доцент Задорожна-Княгицька Леніна Вікторівна


Кафедра освітнього менеджменту та педагогіки була заснована у 2012 році для забезпечення підготовки фахівців зі спеціальності «Управління навчальним закладом (загальноосвітній навчальний заклад)», викладання дисциплін соціально-гуманітарного циклу освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів, спеціалістів, магістрів на факультетах МДУ, керівництва педагогічною, виробничою (асистентською), аспірантською практиками.

На кафедрі освітнього менеджменту та педагогіки працює високопрофесійний, працездатний колектив викладачів та співробітників, серед яких 1 доктор педагогічних наук, професор, 6 кандидатів педагогічних наук, доцентів.

Пріоритетними напрямами діяльності кафедри є:

  • виконання комплексної науково-дослідної теми «Формування професійної компетентності керівників навчальних закладів у системі неперервної педагогічної освіти»;
  • розробка наскрізних програм педагогічної (виробничої) практик майбутніх учителів,фахівців у галузі управління з урахуванням компетентнісного підходу;
  • фундаменталізація змісту професійної підготовки магістрів, що досягається розширенням і поглибленням міждисциплінарних знань фахівця для використання в управлінській діяльності; переходом до комплексних критеріїв сформованості професійної компетентності магістра в галузі управління;
  • формування змісту прoфесійнoї підгoтoвки майбутньoгo фахівця в галузі управління відповідно до європейських стандартів якості вищої освіти;
  • розробка науково-методичного супроводу діяльності керівника закладу освіти.
При кафедрі діє аспірантура зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Спеціальність 8.18010020 Управління навчальним закладом

• Нормативний термін навчання – 1, 5 роки
• Освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр


Професійні профілі випускників: магістр зі спеціальності «Управління навчальним закладом», відповідно до фундаментальної та спеціальної підготовки може виконувати такі види професійної діяльності: науково-дослідну; адміністративно-організаційну; контрольно-регулюючу; консультативну; освітню; методичну; виховну.

Сферою працевлаштування магістра є установи та заклади, підпорядковані Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України: дошкільні навчально-виховні заклади, загальноосвітні та позашкільні установи, навчальні центри та інститути, вищі навчальні заклади (університети, академії інститути, коледжі, училища); науково-дослідні інститути, центри, лабораторії; органи управління освітою.

********


Психолого-педагогічні курси для магістратури «Управління навчальним закладом (загальноосвітній навчальний заклад); методологія та методика наукового дослідження; теорія і практика управління навчальним закладом; педагогічна майстерність керівника навчального закладу; іноземна мова ділового спілкування; вища освіта України і Болонський процес; історія управління освітою в Україні та регіонах; педагогіка та психологія вищої школи; регіональні проблеми освіти; соціально-педагогічна служба в ЗНЗ; педагогіка вищої школи з основами педагогічної майстерності; адміністрування освіти; інноваційна діяльність керівника закладу освіти.

Педагогічні курси для ОКР «бакалавр»: педагогіка; педагогічна антропологія; теорія виховання та методика організації виховної роботи; університетська освіта; методика виховної роботи; сучасні тенденції мовної освіти; теорія і практика білінгвального навчання; педагогічна психологія; технології педагогічної майстерності; культура педагогічного спілкування.

Педагогічні курси для ОКР «спеціаліст», «магістр»: педагогіка і психологія вищої школи; педагогічна творчість та технології педагогічної майстерності; культура педагогічного спілкування.; технологія педагогічної майстерності; вища освіта України та Болонський процес; методика виховання у ВНЗ; менеджмент освіти та науки; теорія і практика вищої освіти; методика викладання іноземної мови у вищих навчальних закладах; інноваційна діяльність викладача.


Викладацький склад кафедри

Соколова Ірина Володимирівна
доктор педагогічних наук, професор, академік Української академії наук, Відмінник освіти України.
Сфера наукових інтересів:
теорія і практика педагогічної освіти, проблеми професійної підготовки педагогічних кадрів та стандартизації вищої педагогічної освіти.

Задорожна-Княгницька Леніна Вікторівна
Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри освітнього менеджменту та педагогіки.
Сфера наукових інтересів:
історія вітчизняної педагогіки та підготовки педагогічних кадрів у вищих навчальних закладах, педагогічна та управлінська антропологія, професійна майстерність керівників освітніх закладів.

Проценко Олена Борисівна
Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри освітнього менеджменту та педагогіки.
Сфера наукових інтересів:
Теорія і практика педагогічної освіти, проблеми професійної підготовки майбутніх викладачів вищих навчальних закладів на засадах акмеології

Короткова Юлія Михайлівна
Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри освітнього менеджменту та педагогіки.
Сфера наукових інтересів:
історія педагогіки, теорія і практика професійної підготовки педагогічних кадрів, розвиток мовної освіти в Україні, Греції та Республіці Кіпр.

Медведєва Олена Рудольфівна
Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки ГІІМ ДВНЗ «ДДПУ», доцент кафедри освітнього менеджменту та педагогіки.
Сфера наукових інтересів:
теорія і методика професійної освіти, проблеми творчого розвитку студентів – майбутніх учителів, естетичне виховання студентів у педагогічних ВНЗ.

Воевутко Наталя Юріївна
старший викладач кафедри грецької мови та перекладу, старший викладач кафедри освітнього менеджменту та педагогіки
Сфера наукових інтересів:
Порівняльна педагогіка; лінгводидактика.

Ромашенко Вікторія Євгенівна
асистент кафедри освітнього менеджменту та педагогіки
Сфера наукових інтересів: інформаційно-комунікаційні технології у професійній підготовці майбутніх викладачів-філологів.

Скоблякова Анастасія Миколаївна
лаборант кафедри освітнього менеджменту та педагогіки