Перелік основних наукових та науково-методичних праць
члена-кореспондента НАПН України
ректора Маріупольського державного університету,
доктора політичних наук, професора
К.В.Балабанова


Монографії:

Етнонаціональний аспект формування громадянського суспільства в Україні (за матеріалами Північного Азов’я) : моногр. / за заг. ред. К. В. Балабанова. – Маріуполь : МДУ, 2012. – 344 с. – Співавт.: А. М. Дегтеренко, М. В. Булик, С. П. Пахоменко, І. С. Пономарьова.

Історична і політична наука та суспільна практика в Україні (до 70-річчя академіка НАН України І. Ф. Кураса) : кол. моногр. / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. досл. ім. І.Ф.Кураса – К. : Парламентське вид-во, 2009. – 632 с.: іл. – У змісті: Розвиток українсько-грецьких відносин в галузі освіти, науки та культури (90-ті роки ХХ – початок ХХІ ст.).

Международная деятельность Мариупольского государственного гуманитарного университета: формула успеха. – Донецк : Промінь, 2009. – 448 с. Національно-культурне і громадянське життя греків України у ІІ пол. XX ст. – на поч. XXI ст. – Маріуполь : ТОВ «Друкарня «Новий світ», 2006. – 239 с. – Співавт. : С. П. Пархоменко.

Украина – Греция: с любовью в сердце : выступления, статьи, интервью, размышления. – Донецк : Нац. союз писателей Украины, журнал «Донбасс», 2004. – 504 с.


Навчальні посібники з грифом Міністерства освіти і науки України:

Греки України: історія та сучасність : навч. посібник : в 2 ч. – К. : Аквілон-Плюс, 2008. – Ч. 1. – 352 с., Ч. 2. – 320 с. – Співавт. : Н. О. Терентьєва.

Міжнародна економіка : навч. посібник. – Донецьк : Ноулідж (Донецька філія), 2012. – 442 с. – Співавт.: О. В. Булатова, Ю. І. Чентуков.


Статті в іноземних та вітчизняних виданнях:

Евразийская экономическая интеграция в условиях глобальной регионализации // Евразийская экономическая интеграция: становление и развитие : Евразийский научный форум, г. Санкт-Петербург, 21–22 ноября 2012 г. – СПб.: МПА ЕврАзЭС, 2013. – с.96-105. Співавт.: О. В. Булатова.

Зовнішньоекономічна складова діяльності дипломатичної служби України // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект : cб. науч. тр. – Донецк : ДонНУ 2013. – Т.1. - С. 19-22.

Концептуальні підходи до забезпечення гуманізації навчально-виховного процесу на прикладі Маріупольського державного університету// Гуманізація навчально-виховного процесу: зб.наук.праць (спецвипуск 12). – Слов’янськ:ДДПУ,2013. – С.13-18

Міжнародна діяльність Маріупольського державного університету // Матеріали науково-практичної конференції Міжнародна співпраця університетів як невід’ємна складова інноваційного розвитку вищої школи 16 – 18 травня 2013 р. – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2013. – С. 26 – 28.

Розвиток дипломатичних відносин України та Республіки Кіпр// Актуальні проблеми науки та освіти : зб. матеріалів ХV підсумкової наук.-практ. конф. викладачів/ за заг. ред. К. В. Балабанова. – Маріуполь : МДУ, 2013. – С. 11–13.

Сучасний глобалізаційний дискурс// Проблемы и перспективы развития сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамках Черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ : сб. науч. тр. – Ростов-на-Дону-Донецк, 2013. – С. 27-31

Modern trends in the development of the global innovation area// Матеріали міжнародної українсько-японської конференції з питань науково-промислового співробітництва. 24-25 жовтня 2013р. – Одеса: Одес.нац.політех.унів-т, 2013. - С.10-13.

Παγκοσμιοποίηση από την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου ως σήμερα // Σειρά η Ελληνική Σκέψη, Πρακτικά Συνεδρίου «Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΚΟΣΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ». — Θεσσαλονίκη, 2013. — Σ. 373—378.

Багатовекторність міжнародного співробітництва сучасного університету (досвід Маріупольського державного університету) // Україна дипломатична – 2011 : наук. щорічник / [за ред. К. Грищенка, Л. Губерського, В. Хандогія та ін.]. – К. : Преса України, 2011. – Вип. 12. – С. 656–677.

Багатовекторний характер міжнародної діяльності МДГУ // Зовнішні справи. – 2010. – № 1. – С. 49–53.

Греки в історії України = Οι Έλληνες στην Ιστορία της Ουκρανίας // Φιλαθήναιος, Μελέτες προς Τιμή του Michael J. Osborne. – Aθήνα, 2010. – Σ. 299–310.

Греки в Україні з давніх часів до сьогодення: історія, культура, освіта = Ο Ελληνισμός στα Ουκρανικά Εδάφη από την αρχαιότητα έως σήμερα. Ιστορία. Πολιτισμός. Παιδεία // Ελληνική Διεθνής Γλώσσα: Οργανισμός για την διάδοση της Ελληνικής Γλώσσας. – 2009. – Τόμος Θ, № 5. – Σ. 388–397. – Τόμος Θ, № 6. – Σ. 484–497.

Греки в Украине: история и перспективы развития = Ελληνες της Ουκρανιας: επιτομη της ιστορικης αναπτυξης και συνχρονες προοπτικές// Ενδεικτης: Μεταναστες, ομογενεια, αποδημοι: Περιοδικη εκδοση του Πανεπιστημιου Κυπρου. – 2006. – 15 ιουλιος. – Σ. 13–26. – Співавт. : С. П. Пахоменко.

Греки в Україні: історія міжкультурної взаємодії = Οι Έλληνες στην ιστορία της Ουκρανίας: η ιστορία της διαπολιτισμικής αλληλεπίδρασης // Εφημερία Διοικητικού Δικαίο. Νομοθεσία – Νομολογία – Θεωρία. Νοέμβριος. – 2006. – Δεκέμβριος. – σελ. 787–794. – Співавт. : С. П. Пахоменко.

Греки в Україні: минуле і сьогодення. – Οι Έλληνες στην Ουκρανία: Παρελθόν και Παρόν / Ιονιος Λογος. Επιστημονικη περιοδικη εκδοση. – Τομος Β. – Κερκιρα : Ιόνιο Πανεπιστήμιο, 2010. – Σ. 235 – 257.

Греки Украины: проблемы исторического развития и современные перспективы = Έλληνες της Ουκρανίας: προβλήματα ιστορικής ανάπτυξης και σύγχρονες προοπτικές// Ενδείκτης. Πανεπιστήμιο Κύπρου. – 2008. – Ιούλιος. – σελ. 137–149. Λευκωσία.

Греки України у Великій Вітчизняній війні (1941–1945 рр.) // Елліністичні студії : збірка спогадів та наук. пр. пам’яті Наталії Олексіївни Терентьєвої / відп. ред. О.П. Реєнт ; упоряд. Н. І. Бацак, В. В. Томазов. – К. : НАН України, Ін-т історії України, 2010. – С. 30–38.

Деякі особливості підготовки фахівців-міжнародників у Маріупольському державному гуманітарному університеті // Матеріали конференції / Дипломатична академія України при Міністерстві закордонних справ України. – К., 2010. – С. 96–107.

Досвід освітнього, наукового та культурного співробітництва України з Республікою Кіпр на сучасному етапі = Η εμπειρία της εκπαιδευτικής, επιστημονικής και πολιτιστικής συνεργασίας της Ουκρανίας και της Κυπριακής Δημοκρατίας τη σύγχρονη περίοδο. – Power Publishing. – Никосия, 2010. – 37 с.

Інститут почесних консулів в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2012. – Випуск 105. – Ч.І. – С.9-14. – Співавт.: М. В.Трофименко

Интернационализация как фактор конкурентоспособности высшего образования Украины // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект : сб. науч. тр. – Донецк : ДонНУ, 2011. – Ч. 1. – С. 18–22.

Маріупольська складова українсько-кіпрського діалогу // Зовнішні справи. – 2010. – № 7/8. – С. 58–61.

Мариупольский государственный гуманитарный университет – оплот развития эллинизма в Украине = Κρατικό Πανεπιστήμιο Ανθρωπιστικών Σπουδών της Μαριούπολης – προμαχώνας της ανάπτυξης του Ελληνισμού στην Ουκρανία // Ενδείκτης.: Πανεπιστήμιο Κύπρου. – 2006. – Ιούλιος. – σελ. 123–137. (Λευκωσία)

Маріупольський державний гуманітарний університет – центр відродження еллінізму в Україні = Κρατικό Πανεπιστήμιο Ανθρωπιστικών Σπουδών Μαριούπολης ως Κέντρο Αναγέννησης του Ελληνισμού στην Ουκρανία // Περιοδικό του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός της Ακαδημίας Αθηνών. — Αθήνα, Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός, 2008. — Σ. 15 — 26.

Маріупольський державний гуманітарний університет як провідний центр духовного відродження греків України: традиції та інновації // Гілея : наук. вісник : зб. наук. пр. Спецвип. – К., 2009. – С. 16–25.

Міжнародна діяльність Маріупольського державного університету: досвід упровадження інноваційної моделі // Педагогічний процес: теорія і практика : зб. наук. пр. / гол. ред. чл.-корр.НАПН України С. Сисоєва. – К, 2011. – Вип. 1. – С. 6–17.

Міжнародна співпраця в науково-технічній сфері // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект : cб. науч. тр. – Донецк : ДонНУ 2012. – Ч. 1. – С. 30–35.

Найважливіші етапи історичного розвитку греків України: досвід, проблеми, перспективи = Τα πιο σημαντικά στάδια της ιστορικής ανάπτυξης των Ελλήνων της Ουκρανίας: εμπειρία, προβλήματα, προοπτικές. – Ιωάννινα : Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 2009. – 30 σ.

Наука та освіта в сучасному університеті в контексті міжнародного співробітництва // Зовнішні справи. – 2011. – № 5/6. – С. 50–52.

Особенности международного сотрудничества с университетами Италии: опыт и перспективы =Le particolarità dello sviluppo internazionale con le università italiane: esperienza e prospettive // Atti della Accademia Peloritana dei Pericolanti, Classe di Scienze Giuridiche, Economiche e Politiche. – 2007. – vol. LXXVI. – С. 161–169.

Особливості інтернаціоналізації вищої освіти України: досвід і перспективи // Наука та освіта в сучасному університеті в контексті міжнародного співробітництва : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., м. Маріуполь, 23–25 трав. 2011 р. – Маріуполь, 2011. – С. 54–58.

Особливості національної інтеграції до світового ринку освітніх послуг у контексті інноваційної моделі розвитку // Проблеми інтеграції України у світовий економічний простір. – Донецьк : Вебер, 2007. – С. 129–138.

Особливості розвитку відносин між Україною та Республікою Польща на сучасному етапі // Polska Dyplomacja na Wschodzie w XX – poczatkach XXI wieku. – Charkow ; Olsztyn, 2010. – S. 638–645. Особливості розвитку міжнародного співробітництва ВНЗ України (досвід Маріупольського державного гуманітарного університету) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К. : Київ. ун-т, 2010.– № 94/96.– С.14–17.

Основні та наукові зв’язки між народами Італії та України = Istruzione e scienza avvicinano i popoli italiano e ucraino // Pagine delle Dante. – Pagine delle Dante, 2009. – № 3. – P. 23–30.

Основні тенденції розвитку освіти і науки в Європейському Союзі // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект : сб. науч. тр. – Донецк : ДонНУ, 2009. – Т. 3. – С. 1047–1050.

Передовой опыт Мариупольского государственного гуманитарного университета в поликультурном Приазовье // Университет – движущая сила межкультурного диалога в поликультурных обществах : материалы Междунар. семинара, г. Сочи, 20–21 мая 2010 г. – М. : РУДН, 2010. – С. 166–173.

Підготовка фахівців у Маріупольському державному гуманітарному університеті в контексті розвитку міжнародного співробітництва // Гілея. – 2010. – № 38. – С. 196–210. Розвиток еллінізму – шлях України до Європи = Ανάπτυξη του Ελληνισμού – Δρόμος της Ουκρανίας προς την Ευρώπη // Ενδείκτης: Πανεπιστήμιο Κύπρου – 2008. – Ιανουάριος. – σελ. 54–60. (Λευκωσία)

Роль Маріупольського державного гуманітарного університету в духовному відродженні греків України // Розвиток еллінізму в Україні у ХVIII – ХХІ ст. : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., м. Маріуполь, 21 – 23 травня 2007 р. – Маріуполь, 2007. – С. 60–68.

Роль образования в духовном и культурном возрождении греков Украины: опыт, проблемы и перспективы // Греция и Кипр: язык, культура, страны, народы: материалы международной научно-практической конференции эллинистов памяти М.Л.Рытовой, г. Москва, 7–8 апр. 2010 г. / Московский государственный ин-т международных отношений (ун-т) МИД России. – М. : МГИМО-Университет, 2010. – С. 156–162.

Роль екологічної освіти в забезпеченні екологічної безпеки // Збірка доповідей національного екологічного форуму «Екологія промислового регіону» / М-во екології та природних ресурсів України ; Донецька обл. держ. адміністрація, Донецька обл. рада, Держ. управління охорони навколишнього середовища в Донецькій обл., Держ. підприємство «Донецький екологічний ін-т». – Донецьк, 2012. – С. 110–112.

Тарас Григорович Шевченко та представники грецької інтелігенції: взаємне збагачення або синтез культур // Гілея : зб. наук. пр. – 2009. – Вип. 18. – С. 96–102.

Тарас Григорович Шевченко та представники грецької інтелігенції: взаємне збагачення або синтез культур = Ο Ταράς Γριγόροβιτς Σεβτσένκο και οι εκπρόσωποι της Ελληνικής διανόησης: Ο αμοιβαίος εμπλουτισμός και η σύνθεση πολιτισμών. – Διαθήκη Ταράς Σεβτσένκο (Заповіт Тараса Шевченко). – Афіни : Хіос, 2011. – С. 84–103.