Принципи роботиКонцепція діяльності школи «Поліглот» базується на практичному володінні іноземною мовою та розвитку людини засобами іноземної мови. Навчальний процес у школі спрямований на інтелектуальний і культурний розвиток особистості, її творчих здібностей, розширення загального та філологічного кругозору, розвиток уваги, мовної реакції та фонематичного слуху учнів.

Основним принципом навчання мови на початковому етапі є принцип комунікативної основи, який передбачає засвоєння навчального матеріалу в усному мовленні. Усний вступний курс у дошкільників та першокласників разом із послідовним частковим навчанням транскрипції дозволяє приділити достатньо часу вимові звуків. Протягом усного вступного курсу накопичується необхідний лексико-граматичний матеріал, який дозволяє пізніше, у початкових класах, перейти до навчання читанню та письму як самостійним видам мовної діяльності.

Під час навчання дітей середнього шкільного віку широко використовуються допоміжні елементи і таблиці, трансформаційні та комбіновані вправи, що сприяє розвитку навичок усного мовлення. Також має місце паралельне навчання усного та писемного мовлення з невеликим усним випередженням. Велика увага приділяється техніці читання. Викладачі надають перевагу фабульним текстам, які в основному мають діалогічний характер. Це дозволяє здійснювати читання по ролях та часткову інсценізацію, допомагає формуванню навичок виразного читання та переказу і викликає непідробний інтерес учнів до читання.

У процесі навчання викладачі широко використовують ігрові вправи, прийоми парної та фронтальної роботи, рольові ігри. Ігрова діяльність підвищує емоційний тонус навчального процесу, допомагає вирішенню цілої низки завдань: психологічних, методичних, мовних, сприяє розкриттю особистості учня, активізації його творчих можливостей. Нестандартні уроки-театралізації, уроки-подорожі, уроки-казки, уроки-диспути – сприяють швидкому та глибокому засвоєнню навчального матеріалу. Крім того, викладачі використовують технічні засоби навчання: відео- та аудіотехніку, наочність, графічні опори.

Підготовчі курси для дошкільнят побудовані з урахуванням психофізіологічних та індивідуальних особливостей дітей. Це комплекс занять з письма й читання, математики та логіки, якi спрямованi на розкриття причинних зв’язків між явищами навколишньої дійсності, розвиток просторових уявлень (форма, розмір, взаємне розташування предметів), а також здатностей до узагальнення й абстракції.

Протягом курсу йде процес формування та розвитку фонетичних, лексичних та граматичних умінь, що передбачає вмiння правильно поєднувати в своєму мовленні слова, що належать до рiзних частин мови, сприймати на слух слово, фразу, текст, називати звуки, якими відрізняються слова, будувати звукову схему слова, добирати слова за звуковою схемою, спостерігати за зміною значення слова із зміною звука, визначати у слові склади, самостійно складати схеми речень з двох-трьох слів, поширювати речення усно, за схемою та малюнками.

Дiти навчаються «вчитися у групах», орієнтуватися у просторі та часі; вдосконалюють різні види пам’яті (образну, словесно-логічну, зорову, слухову);

Творчий розвиток особистості у художнiй студії «Гармонія» передбачає, перш за все, розвиток творчого потенціалу дитини в умовах активізації уяви і фантазії, оволодіння спостережливістю за змінами в природі і навколишньому життi. Завдання спрямованi на освоєння різних видів пластичних мистецтв: живопису, графіки, декоративно-прикладного мистецтва; оволодіння знаннями про інструменти і художні матеріали сучасного художника, використовування у власних творчих роботах колірних фантазій, форм, обсягів, ритмів, композиційних рішень і образів. Учнi вчаться сприймати образотворче мистецтво та висловлювати своє ставлення до художнього твору.

Школа іноземних мов «Поліглот» має великий досвід навчання іноземній мові, образотворчому мистецтву, підготовки дітей до навчання у загальноосвітній школі. Сучасні методики викладання та уважний підхід до кожного учня гарантують отримання не лише конкретних результатів, а й великого задоволення від навчання.