Порядок прийому іноземців та осіб без громадянства (оновлено)Навчання іноземців та осіб без громадянства, які вступають до Маріупольського державного університету для здобуття ступеня бакалавра та магістра, здійснюється за акредитованими освітніми програмами (спеціальностями).

Перелік спеціальностей і конкурсних предметів для вступу на ОС «Бакалавр»
Перелік спеціальностей і конкурсних предметів для вступу на ОС «Магістр»

Строки вступної кампанії

Етапи вступної кампанії за ОС бакалавр та магістр Строки вступної кампанії (весняний семестр) Строки вступної кампанії (осінній семестр)
Початок прийому заяв та документів  03 лютого 01 серпня
Закінчення прийому заяв та документів 27 лютого 30 жовтня
Строки проведення вступних випробувань 04-28 лютого 04 серпня -30 жовтня
Термін зарахування вступників не пізніше 01 березня не пізніше 01 листопада


Іноземці та особи без громадянства подають наступні документи:
1.1. Заяву та анкету встановленого зразка;
1.2. Оригінал та копію документа про попередню освіту;
1.3. Оригінал та копію документа (додатка до документа про освіту), в якому міститься інформація про його успішність з навчальних дисциплін;
1.4. Медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець, і виданий не пізніше ніж за два місяці до від’їзду на навчання в Україну;
1.5. Копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;
1.6. Дійсний поліс медичного страхування (крім іноземців, які прибули з країн, з якими укладено угоди про безоплатне надання екстреної медичної допомоги);
1.7. 6 фотокартки розміром 6х4см;
1.8. Копію посвідчення закордонного українця (за наявності).

Зазначені документи в підпунктах 1.2-1.5 повинні бути перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу та засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною дипломатичною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.


Вступ на ОС «Бакалавр»

Прийом іноземців та осіб без громадянства, які вступають на навчання для здобуття ступеня бакалавра на підставі відповідних документів про повну загальну середню освіту, здійснюється за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб.

Зарахування до Університету зазначеної категорії вступників здійснюється за результатами випробувань з двох предметів: з визначеного предмету та мови навчання. Випробування проводиться за програмами зовнішнього незалежного оцінювання з відповідних предметів.

Результати випробувань оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів з кожного предмету. До участі у конкурсному відборі допускаються особи, рівень знань яких з конкурсних предметів оцінений не нижче 100 балів. Вступне випробування проводиться за розкладом, що затверджується та оприлюднюється Приймальною комісією до початку прийому документів.

Як результати випробування зараховуються результати зовнішнього оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти, підтверджені відповідними сертифікатами зовнішнього незалежного оцінювання, з кількістю балів не нижче 100 балів.

Зарахування до МДУ на навчання за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб проводиться на основі рекомендацій Приймальної комісії за результатами вступних випробувань.


Вступ на ОС «Магістр»

Прийом іноземців та осіб без громадянства, що здобули ступінь бакалавра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста відповідної спеціальності, на навчання для здобуття ступеня магістра здійснюється за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб. Зарахування проводиться на основі рекомендацій Приймальної комісії за результатами вступних випробувань.

Зарахування до МДУ зазначеної категорії вступників здійснюється за результатами двох випробувань (фахового випробування зі спеціальності та випробування з іноземної мови). Випробування з фахових випробувань проводяться за Програмами фахових випробувань з відповідних спеціальностей та Програм з іноземної мови, ухвалених Вченою радою МДУ.

Результати співбесід оцінюються за 200-бальною шкалою. Особи, які набрали на будь-якому вступному випробуванні від 0 до 99 балів, позбавляються права участі у наступному вступному випробуванні та зарахування на навчання.

Зарахування до МДУ на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб проводиться на основі рекомендацій Приймальної комісії за результатами вступних випробувань.

Іноземці, які вступають на навчання для здобуття певного ступеня, зараховуються до МДУ не пізніше 1 березня (весняний семестр) та 1 листопада (осінній семестр) на підставі наказів про зарахування.