____________________________________

РАДА З ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
__________________________________________1. Булатова О.В. – перший проректор, доктор економічних наук, професор кафедри економіки та міжнародних економічних відносин, голова ради

2. Марена Т.В. – проректор з науково-педагогічної роботи, кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки та міжнародних економічних відносин, заступник голови

3. Зіміна М.В. - начальник навчально-методичного центру, секретар

Метою Ради є розвиток та вдосконалення системи забезпечення якості вищої освіти МДУ відповідно до його стратегічних напрямів розвитку.

Напрями роботи:
- науково-методичний супровід виконання Закону України «Про вищу освіту», постанов КМУ з питань вищої освіти, інструктивних та нормативних документів МОНУ, а також документів МДУ;
- розробка і впровадження нормативних документів з управління якістю освітнього процесу;
- моніторинг і перегляд освітніх програм, розробка рекомендацій щодо їх вдосконалення;
- експертиза ресурсного забезпечення освітнього процесу (кадрового, навчально-методичного, матеріально-технічого інформаційного);
- створення умов для забезпечення академічної доброчесності та боротьби з академічним плагіатом;
- розвиток студентоцентрованого підходу, розширення участі здобувачів в організації освітнього процесу;
- моніторинг якості знань, організація та проведення опитувань внутрішніх та зовнішніх стейкхолдерів;
- розширення участі зовнішніх стейкхолдерів в організації та реалізації освітнього процесу;
- вдосконалення використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі;
- вивчення та впровадження досвіду вітчизняних і зарубіжних закладів вищої освіти;
- розробка рекомендацій щодо вдосконалення практичної підготовки фахівців;
- сприяння розвитку науково-дослідної діяльності учасників освітнього процесц, поєднання навчання та досліджень;
- науково-методична експертиза наукових та навчально-методичних видань (монографій підручників, посібників);
- сприяння професійному розвитку і підвищенню кваліфікації науково-педагогічних працівників університету (в т.ч. координація роботи Школи педагогічної майстерності викладачів);
- сприяння роботі з автоматизації освітнього процесу (в т.ч. з використанням АС «Деканат»);
- забезпечення прозорості та публічності системи управління якістю та освітньо-наукової діяльності;
- сприяння розвитку взаємодії з Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти та міжнародними агентствами з акредитації.Положення про Раду з якості вищої освіти Маріупольського державного університету (від 31.08.2022)Склад Ради з якості вищої освіти 2022-2023
План роботи Ради з якості вищої освіти

Науково-методична експертиза навчальних, навчально-методичних та наукових видань

Засідання Ради з якості вищої освіти

Засідання РЗЯВО №4
Засідання РЗЯВО №3
Засідання РЗЯВО №2
Засідання РЗЯВО №1Рішення Ради з якості вищої освітиРішення науково-методичної ради