РОЗВИТОК ПЕРСОНАЛУ, КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ


Основна мета – подальший розвиток науково-педагогічного потенціалу кафедр для забезпечення освітнього процесу, для якісної реалізації освітніх (освітньо-професійних та освітньо-наукових) й наукових програм, надання якісних освітніх послуг відповідно до ліцензійних та акредитаційних вимог.


Стратегічна ціль: : сприяння розвитку науково-педагогічного потенціалу кафедр та факультетів для якісної реалізації освітньо-професійних, освітньо-наукових й наукових програм.

Поточні завдання:
• формування сучасного наукового кадрового потенціалу, здатного забезпечити розробку та впровадження інноваційних наукових розробок;
• забезпечення підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу кафедр за рахунок стажувань у науково-дослідних інститутах та вищих навчальних закладах України шляхом складання відповідних планів кафедрами університету;
• удосконалення системи підвищення кваліфікації та перепідготовки науково-педагогічних працівників університету за інноваційними напрямами організації освітнього процесу та наукової діяльності;
• активізація організаційно-наукової діяльності кафедр як основного базового структурного підрозділу університету в реалізації принципів ступеневої підготовки фахівців у системі студент – аспірант – кандидат наук (доктор філософії) – доктор наук, забезпечення її ефективності;
• підготовка науково-педагогічних працівників в аспірантурі університету, а також провідних ВНЗ і наукових установ України та зарубіжжя;
• контроль за виконанням викладачами планів підготовки дисертаційних досліджень;
• надання дієвої допомоги працівникам університету в підготовці та захисті дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора філософії (кандидата наук) і доктора наук;
• запровадження конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників при укладанні та переукладанні контрактів;
• сприяння розвитку ефективної діяльності наукових шкіл університету.