_________________________________________________________________

Навчально-науковий інститут управління
_____________________________________________________________________Кафедра маркетингу та туризму


Адреса: 03037, м. Київ, вул. Преображенська, 6
E-mail: [email protected]


В. о. завідувача кафедри – доктор економічних наук, професор Балабаниць Анжеліка Володимирівна


Кафедра маркетингу та туризму створена на базі Навчально-наукового інституту управління у 2022 році у результаті реструктуризації кафедр туризму та маркетингу. Головною метою кафедри є підготовка висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців для двох важливих галузей економіки: маркетинг і туризм. Саме на цих фахівців покладено завдання сприяти розвитку туризму і економіки України в цілому на національному і міжнародному рівнях. Для виконання цієї мети кафедра проводить навчальну, методичну і виховну діяльність у поєднанні з науково-дослідною діяльністю, що базується на ідеї синергії освіти, науки та бізнесу і здійснюється за такими принципами:
- «Освіта для життя» — забезпечення якості навчального процесу, відповідно до основних положень Болонської декларації та кращого світового досвіду навчання;
- «Наука для практики» — як підґрунтя для навчання, розвитку держави та бізнесу;
- «Бізнес для майбутнього» — впровадження бізнес-складової в навчальний процес, що реалізується шляхом підготовки фахівців відповідно до сучасних вимог бізнес-середовища та тісною співпрацею з підприємствами.

Отже сьогодні кафедра здійснює підготовку за наступними спеціальностями та рівнями освіти:

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
- 242 Туризм
- 075 Маркетинг

Другий (магістерський) рівень вищої освіти
- 242 Туризм
- 075 Маркетинг

Важливим завданням кафедри є підготовка висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців з маркетингу та туризму, які володіють сучасними інструментами та засобами управління маркетинговою діяльністю та провадження маркетингових досліджень, здатні створювати та просувати нові туристичні продукти, удосконалювати туристичну інфраструктуру, забезпечувати високу якість туристичного обслуговування, формувати інформаційну платформу розвитку туристичної сфери регіону та України в цілому. Саме на цих фахівців покладено завдання сприяти розвитку економіка ти сфери обслуговування України на національному і міжнародному рівнях.

Отримання професійних компетенцій забезпечується за рахунок участі здобувачів у різноманітних науково-практичних заходах кафедри, тернінгах, зокрема у щорічному туристичному зльоті студентів і випускників спеціальності. До лекційних, практичних та лабораторних занять активно залучаються фахівці-практики, які мають багаторічний досвід роботи в галузі. Окрім того, значна увага приділяється мовній підготовці. Особливою родзинкою навчання на спеціальності «Туризм» є можливість набути практичних навичок роботи з туристами під час стажувань за кордоном. Для цього університетом укладені договори з вітчизняними та іноземними партнерами.

Кафедра співпрацює з представниками таких зарубіжних країн як Італія, Туреччина, Болгарія, Греція та ін. Відповідно до укладених договорів, є можливість брати участь в обміні студентами, проходити стажування та працювати під час навчання.

Декілька років поспіль студенти беруть участь у міжнародному проекті UCM - Progetto inclusione cucina Italiana - Euroest і пройти тримісячне міжнародне стажування в сфері готельного бізнесу на Адріатичному узбережжі південної Італії під час літніх канікул.

Випускники ОП «Туризм» зможуть виконувати науководослідницьку, інформаційно-аналітичну, організаційно-управлінську та адміністративно-господарську роботу на посадах керівника туристичних, оздоровчих, спортивних підприємств, установ, організацій; керівника виробничих підрозділів у закладах ресторанного господарства, готелях, у сфері культури, відпочинку та спорту; менеджера в туристичних агентств та бюро подорожей, в готелях, закладах ресторанного господарства, в сфері культури, відпочинку та спорту; адміністратора дозвільної системи, туризмознавця, екскурсознавця, а також навчатися в аспірантурі.

Випускники ОП «Маркетинг» можуть обіймати посади згідно отриманої кваліфікації: спеціаліста маркетингового або збутового відділу підприємств будь якої сфери економіки та форм власності; керівника або маркетолога рекламного агентства та агенцій з надання аналітично-дослідницьких послуг; наукового дослідника в консалтингових фірмах та науково-дослідних інститутах; спеціаліста в некомерційних та соціальних фондах, в сфері зв’язків з громадськістю; викладача закладів освіти.Наукова діяльність

Наукова діяльність кафедри організована відповідно до зареєстрованих в УкрІНТЕІ тем науково-дослідної роботи «Стратегія розвитку туристично-рекреаційного потенціалу Приазов’я» та «Управління розвитком соціально-економічних систем на основі маркетингового підходу в умовах сучасних трансформацій».

Основні наукові напрями кафедри: дослідження актуальних проблем в сфері маркетингової діяльності, туристичного та готельно-ресторанного бізнесу; оцінка перспектив та пріоритетних напрямів розвитку туристичних регіонів; дослідження особливостей використання маркетингового інструментарію в сфері управління територіальним розвитком; розробка інноваційних проєктів та стратегій розвитку туристичних підприємств; удосконалення методичних засад управління розвитком соціально-економічних систем на основі маркетингового підходу.

Щорічно кафедрою забезпечується організація та проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні технології управління туристичним та готельно-ресторанним бізнесом», під час якої студенти, аспіранти та науковці зі всієї країни можуть відкрито обговорити та вирішити актуальні науково-практичні проблеми розвитку відповідних галузей економіки. Плідна науково-дослідна діяльність викладачів кафедри маркетингу та туризму сприяє не лише накопиченню інтелектуального капіталу, але й надає можливість розширювати зовнішні зв’язки, партнерський нетворкінг бути активною частиною сучасної наукової спільноти.

Публікаційна активність викладачів знаходить відбиття у фахових виданнях та цитуванні міжнародною науковою спільнотою, що сприяє підвищенню наукової рейтингової позиції Маріупольського державного університету. Кафедра активно співпрацює з Маріупольською міською радою, зокрема, з Відділом розвитку туризму та бере участь у промоціях міської ради. Співробітництво сприяє підготовці висококваліфікованих фахівців для туристичної галузі, підвищенню рівня практичної підготовки здобувачів вищої освіти, а також стимулюванню розвитку туристичної галузі та формуванню туристичного іміджу Донецького регіону.


Студентська наука

Навчальний процес здобувачів вищої освіти спеціальності 242 «Туризм» та 075 «Маркетинг» проходить у результативному поєднанні навчання та наукових досліджень. Студенти залучаються до наукових досліджень кафедри, беруть участь у Всеукраїнських та Міжнародних наукових та науково-практичних конференціях під керівництвом викладачів кафедри, семінарах та тренінгах. Кращі науково-дослідні роботи студентів представлено на Всеукраїнських конкурсах.

Наукова діяльність студентів заохочується отриманням додаткових балів до загального рейтингу при розподілі на спеціальності чи вступі на магістратуру. Студенти, які виявили наукову активність, мають можливість вступу до аспірантури та отримання ступеню доктора філософії.

На кафедрі відбувається різнопланова робота із забезпечення сприятливих умов для формування та удосконалення soft skills здобувачів спеціальності 242 «Туризм» та 075 «Маркетинг» шляхом підтримки студентських ініціатив, творчих заходів, пошукової та дослідницької діяльності, активізації внутрішніх та зовнішніх комунікаційних процесів, розробки спільних проектів із стейкхолдерами та партнерами кафедри. Високий рівень знань з маркетингу та туризму студенти підтверджують отриманими нагородами за результатами участі у Всеукраїнських конкурсах, олімпіадах, турнірах.

Партнери кафедри:

- Національний авіаційний університет (м. Київ)
- Державний університет телекомунікацій ( м. Київ)
- ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» (м. Маріуполь)
- Національний університет «Києво-Могилянська академія» (м. Київ)
- Таврійський національний університет ім. В.І.Вернадського (м. Київ)
- ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» ( м. Покровськ)
- Київський національний університет культури і мистецтв (м. Київ)
- Національне агентство України з питань державної служби
- Маріупольська міська рада
- ГО «Фонд розвитку Маріуполя»
- ГО « Центр адаптивного лідерства та територіального розвитку»

Роботодавці:

- Асоціація індустрії гостинності України (м. Київ)
- Національна туристична організація України
- Національний авіаційний університет (м. Київ);
- Державний університет телекомунікацій (м. Київ);
- Київський національний торговельно-економічний університет;
- Асоціація U.C.M. - Italy Середземноморський союз шеф-кухарів – Italy;
- Туристична компанія «Аккорд-тур» м. Львів
- 1991 Mariupol (Центр розвитку стартапів);
- Компанія з автоматизації CRM Travels (Краков).
- ТОВ Центр подорожей «Шик Тур»
- ТОВ «Делюкс Вояж»
- ТОВ «Шико»