Профіль освітньо-професійної програми ступеня вищої освіти бакалавр
Галузь знань 28 Публічне управління та адміністрування
Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування
Назва ОПП: Публічне управління та адміністрування
Кваліфікація: Бакалавр публічного управління та адміністрування
Bachelor of Public management and administration

Тип диплому та обсяг програми Диплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів ЄКТС, 3 роки 10 місяців
Заклад вищої освіти Маріупольський державний університет, м. Маріуполь
Акредитаційна інституція  Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти
Період акредитації Програма впроваджена у 2019 році
Рівень програми FQ – EHEA – перший цикл, QF-LLL – 6 рівень, НРК – 6 рівень
Передумови Наявність повної загальної середньої освіти
Мови викладання Українська
Термін дії ОПП До первинної акредитації у 2023 р.
Інтернет-адреса постійного розміщення опису освітньої програми http://mdu.in.ua/Ucheb/OPP/bak-2022-2023/opp- bakalavr-pua-2022.pdf


Мета програми

Підготовка фахівців з публічного управління та адміністрування, здатних розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сфері публічного управління та адміністрування або у процесі навчання.

Характеристика програми
Предметна область, напрям Галузь знань - 28 Публічне управління та адміністрування
Спеціальність - 281 Публічне управління та адміністрування
Об’єкти вивчення: вся сфера публічного управління та адміністрування
Цілі навчання: підготовка фахівців з публічного управління та адміністрування, здатних розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сфері публічного управління та адміністрування або у процесі навчання.
Теоретичний зміст предметної області: наукові концепції (теорії) публічного управління та адміністрування, управління на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях, адміністрування у всіх сферах діяльності.
Методи, методики та технології наукового пізнання, управління та прийняття рішень, аналітичної обробки інформації, організаційно-технологічного та правового забезпечення, електронного урядування.
Інструменти та обладнання: інформаційно-аналітичні інструменти, системи підтримки прийняття управлінських рішень, спеціалізоване програмне забезпечення.
Фокус програми та спеціалізації  Загальна
Підготовка фахівців в галузі публічного управління та адміністрування, які володіють компетентностями, необхідними для розуміння природи публічного управління та адміністрування, його сучасного стану та розвитку на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівні.
Орієнтація програми Академічна, професійна
Особливості та відмінності Освітня програма надає можливість здобувачам вищої освіти опанувати як стандартні фахові компетентності, так і знання, вміння та навички, які цілком розширюють можливості випускників на ринку праці. Навчання за програмою передбачає підготовку фахівців, які зорієнтовані на розв’язання проблем публічного управління та адміністрування різного рівня з урахуванням сучасних тенденцій та закономірностей сталого розвитку держави та Приазов’я зокрема. При розробці освітньої програми та формуванні її освітніх компонентів враховано досвід провідних вітчизняних закладів вищої освіти (Національної академії державного управління при Президентові України, НТТУ «Київський політехнічний інститут», Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ, Національного університету «Львівська політехніка», КНУН ім. Вадима Гетьмана та ін.) щодо реалізації освітніх програм у галузі публічного управління та адміністрування.
Працевлаштування та продовження освіти
Працевлаштування Бакалавр публічного управління та адміністрування здатний працювати:
- на посадах в центральних і місцевих органах державної влади;
- на посадах в органах місцевого самоврядування;
- на посадах в структурах недержавних суб’єктів громадянського суспільства та громадських організацій;
- на посадах фахівців на підприємствах, установах і організаціях державної і комунальної форм власності;
- на управлінських і адміністративних посадах в міжнародних організаціях та їх представництвах в Україні.
Продовження освіти Мають право продовжити навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти
Стиль та методика навчання
Підходи до викладання та навчання Студентоцентроване, проблемно-орієнтоване навчання.
Викладання проводиться у вигляді: лекції, мультимедійної лекції, інтерактивної лекції, семінарів, практичних занять, самостійної роботи (підготовка есе, презентацій, рефератів), виконання курсових робіт, навчальної, виробничих та переддипломної практики, виконання кваліфікаційної роботи.
Методи оцінювання Проведення екзаменів, заліків, диференційованих заліків (для оцінювання якості виконання та захисту курсових робіт та звітів з практики); проміжний та поточний контроль у формі усних та письмових опитувань, виконання модульних контрольних робіт, проходження тестувань, підготовки та захисту презентацій, реферативних досліджень; підсумкова атестація шляхом проведення атестаційного екзамену з англійської мови, атестаційного екзамену зі спеціальності та публічного захисту кваліфікаційної роботи
Програмні компетентності
Інтегральна компетентність Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сфері публічного управління та адміністрування або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та наукових методів відповідної галузі і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.
Загальні компетентності ЗК01. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями.
ЗК02. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
ЗК03. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
ЗК04. Здатність бути критичним і самокритичним.
ЗК05. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
ЗК06. Здатність працювати в команді.
ЗК07. Здатність планувати та управляти часом.
ЗК08. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
ЗК09. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
ЗК10. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
ЗК11. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК12. Навички міжособистісної взаємодії.
ЗК13. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів діяльності).
Фахові компетентності СК01. Здатність до соціальної взаємодії, до співробітництва й розв’язання конфліктів.
СК02. Здатність забезпечувати належний рівень вироблення та використання управлінських продуктів, послуг чи процесів.
СК03. Здатність забезпечувати дотримання нормативно-правових та морально-етичних норм поведінки.
СК04. Здатність використовувати в процесі підготовки і впровадження управлінських рішень сучасні ІКТ.
СК05. Здатність використовувати систему електронного документообігу.
СК06. Здатність здійснювати інформаційно-аналітичне забезпечення управлінських процесів із використанням сучасних інформаційних ресурсів та технологій.
СК07. Здатність розробляти тактичні та оперативні плани управлінської діяльності.
СК08. Здатність готувати проекти управлінських рішень та їх впроваджувати.
СК09. Здатність впроваджувати інноваційні технології.
СК10. Здатність до дослідницької та пошукової діяльності в сфері публічного управління та адміністрування.
СК11. Здатність у складі робочої групи проводити прикладні дослідження в сфері публічного управління та адміністрування.
СК12. Здатність застосовувати ефективні управлінські інструменти публічного управління та адміністрування в органах державної та регіональної влади, місцевого самоврядування з урахуванням тенденцій сталого розвитку держави та Приазов’я зокрема.
Програмні результати навчання
1. Використовувати базові знання з історичних, культурних, політичних, соціальних, економічних засад розвитку суспільства.
2. Застосовувати норми та правила професійного спілкування українською мовою.
3. Уміти усно і письмово спілкуватися іноземною мовою.
4. Знати структуру та особливості функціонування сфери публічного управління та адміністрування.
5. Знати стандарти, принципи та норми діяльності у сфері публічного управління та адміністрування.
6. Знати основні нормативно-правові акти та положення законодавства у сфері публічного управління та адміністрування.
7. Уміти організовувати та брати участь у волонтерських/культурноосвітніх/спортивних проектах, спрямованих на формування здорового способу життя / активної громадянської позиції.
8. Розуміти та використовувати технології вироблення, прийняття та реалізації управлінських рішень.
9. Знати основи електронного урядування.
10. Уміти користуватися системою електронного документообігу.
11. Уміти здійснювати пошук та узагальнення інформації, робити висновки і формулювати рекомендації в межах своєї компетенції.
12. Уміти налагодити комунікацію між громадянами та органами державної влади і місцевого самоврядування.
13. Використовувати методи аналізу та оцінювання програм сталого розвитку.
14. Уміти коригувати професійну діяльність у випадку зміни вихідних умов.
15. Застосовувати методи контролю якості у сфері професійної діяльності.
16. Використовувати дані статистичної звітності, обліку та спеціальних досліджень у професійній діяльності.

Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення Група забезпечення: 3 доктори наук з державного управління, професори; 2 доктори економічних наук, кандидати наук з державного управління, доценти; 2 кандидати наук з державного управління. Гарант ОП: Бражко Олена Вадимівна, доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри публічного управління та адміністрування Навчально-наукового інституту управління Маріупольського державного університету Усі науково-педагогічні працівники, залучені до викладання дисциплін професійної підготовки, є штатними співробітниками Навчально-наукового інституту управління Маріупольського державного університету, мають наукові ступені та вчені звання і високі показники наукової, методичної та організаційної діяльності.
Матеріально-технічне забезпечення Забезпеченість навчальними приміщеннями, комп’ютерними робочими місцями, мультимедійним обладнанням відповідає потребі. Наявна вся необхідна соціально-побутова інфраструктура, кількість місць в гуртожитку відповідає вимогам. Обладнано предметні аудиторії з публічного управління та адміністрування та комп’ютерні класи. Доступ до Інтернет-мережі є відкритим.
Інформаційне та навчально-методичне забезпечення Фонд бібліотеки (близько 160 тис. прим.) має універсальний характер і складається з вітчизняних та іноземних документів, формується відповідно до спеціальностей університету. Всі ресурси бібліотеки доступні через сайт університету: http://slibr.mdu.in.ua/
Навчально-методичне забезпечення до всіх дисциплін ОП розміщено на Навчальному порталі http://moodle.mdu.in.ua/
Академічна мобільність
Національна кредитна мобільність Порядок організації програм національної академічної мобільності для учасників освітнього процесу МДУ на території України визначається Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність у Маріупольському державному університеті.
Міжнародна кредитна мобільність Порядок організації програм міжнародної академічної мобільності для учасників освітнього процесу МДУ поза межами України та іноземних учасників освітнього процесу визначається Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність у Маріупольському державному університеті.
Навчання іноземних здобувачів вищої освіти Навчання іноземних здобувачів не здійснюється.