_________________________________________________________________

Навчально-науковий інститут управління
_____________________________________________________________________Кафедра публічного управління та адміністрування


Адреса: 87537, м. Маріуполь, вул Карпінського, 58, каб. 409
Телефон: (050) 178-25-08; (050) 348-06-60; (050) 161-43-58
E-mail: [email protected]
Facebook
Instagram


Завідувач кафедри – доктор економічних наук, доцент Чечель Анна Олександрівна


Кафедра публічного управління та адміністрування забезпечує профільну підготовку бакалаврів, магістрів і докторів філософії за спеціальностями:

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
- 281 Публічне управління та адміністрування
- 073 Менеджмент (Муніципальний менеджмент)

Другий (магістерський) рівень вищої освіти
- 281 Публічне управління і адміністрування
- 073 Менеджмент (Адміністративний менеджмент)

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти (аспірантура)
- 281 Публічне управління та адміністрування


281 Публічне управління та адміністрування (ОС «Бакалавр», ОС «Магістр»)

Цільова аудиторія – сучасна молодь, якій не байдужий подальший розвиток власної держави та яка має зацікавлення щодо вирішення проблем у сфері публічного адміністрування, а також – державні службовці та працівники структур, що надають управлінські та адміністративні послуги.
Випускники спеціальності Публічне управління та адміністрування можуть працювати:
- на посадах в органах державної влади, центральних і місцевих органах виконавчої влади; органах місцевого самоврядування;
- на посадах у структурах недержавних суб’єктів громадянського суспільства та громадських організацій;
- на керівних посадах і посадах фахівців на підприємствах, установах і організаціях різних форм власності;
- на управлінських і адміністративних посадах у міжнародних організаціях та їх представництвах в Україні.

Практичні навички здобувачі вищої освіти, набувають під час проходження практик в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на базі провідних підприємств, установ та організацій міста Маріуполя та ін.

Види практик:
ОС Бакалавр
- навчальна практика – ІІ курс;
- виробнича практика – ІІІ-ІV курси;
- переддипломна практика - ІV курс
ОС Магістр
- виробнича практика – І курс;
- переддипломна практика – ІІ курс
ОС Доктор філософії
- навчально-педагогічна практика

073 Менеджмент ОС «Бакалавр» (Муніципальний менеджмент), ОС «Магістр» (Адміністративний менеджмент)

Цільова аудиторія – молодь та вже усталені фахівці, які бажають будувати свою подальшу успішну управлінську кар’єру з урахуванням тенденцій в підготовці фахівців муніципального та адміністративного менеджменту, що передбачає ґрунтовне вивчення сучасного менеджменту з глибоким розумінням адміністративного управління підприємствами, організаціями; принципів функціонування управлінських систем різного рівня у поєднанні зі знаннями з управління ресурсами організацій в усіх сферах діяльності.
Випускники спеціальності 073 Менеджмент можуть працювати:
- менеджерами (управителями) підприємств, установ, організацій та їх підрозділів;
- керівниками підприємств, установ і організацій;
- керівниками малих підприємств без апарату управління;
- викладачами;
- фахівцями на управлінських і адміністративних посадах в муніципальних та громадських об’єднаннях;
- фахівцями в муніципальному та адміністративному менеджменті.

Навчальний процес передбачає проходження практики на сучасному підприємстві, державних та місцевих органах влади.
Види практик:
ОС Бакалавр
- навчальна практика «Вступ до фаху» - І курс;
- організаційно-управлінська практика - ІІ курс;
- економічна практика - ІІІ курс;
- переддипломна практика - ІV курс
ОС Магістр
- науково-дослідна практика / стажування – І курс;
- кваліфікаційна практика – ІІ курс

Навчальний процес передбачає широкий спектр додаткових можливостей:
- екскурсії та зустрічі з політичними лідерами;
- можливість стажування в органах влади в Україні та за кордоном;
- участь у щорічній школі муніципального управління;
- доступ до ресурсів електронних бібліотек;
- участь у щорічних профільних науково-практичних конференціях;
- публікації в міжнародних наукових виданнях;
- участь у міжнародних проєктах;
- навчання користуванню цифровими ресурсами електронного врядування;
- участь у проєктах з вивчення іноземних мов;
- можливість суміщення навчання за спеціальністю з навчанням за кордоном за програмами Erasmus (в Італії, Франції).
У 2017-2021 роках викладачі кафедри стали учасниками понад 10 міжнародних проектів, які фінансуються міжнародними організаціями (ПРООН, Швейцарська агенція з розвитку та співробітництва, Швейцарська конфедерація), пройшли 10 профільних наукових стажувань, 7 з яких в університетах США та країн Європейського Союзу
• Harvard Kennedy School (Cambridge, USA)
• John Hopkins University (Washington, USA).
• John Cabot University (Italy)
• Rey Juan Carlos University (Spain)
• The University of Economics and Humanities (Bielsko-Biala, Poland),
• Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, (Katowicach, Poland)

Також, викладачі кафедри публічного управління та адміністрування долучились до реалізації міжнародних проектів:
- Tempus project "Centres for Third Age Education" 544517-TEMPUS-1-2013-1-IT-TEMPUS-JPHES (2013-2017)
- Tempus project "Education for Leadership, Intelligence and Talent Encouragement" 544343-TEMPUS-1-2013-LT_TEMPUS-SMHES (2013-2017)
- Jean Monnet project. Jean Monnet Chairs «Analysis and implementation of European experience in the area of democracy and governance in Ukraine» (2014-2017)
- Польсько-Український проєкт «Спільно подбаємо про публічний простір у м. Маріуполь» (фінансувався в рамках Програми Польсько-Американського Фонду Свободи «Перетворення у Регіоні» - RITA, яку реалізує Фонд Освіта для демократії, липень 2015 - литий 2016)
- Проєкт «Українська ініціатива зміцнення громадської довіри» за ініціативою Інституту Кеннана Міжнародного центру підтримки науковців імені Вудро Вілсона (Київський офіс) і Програми імені Фулбрайта (фінансується Агентством США з міжнародного розвитку)
- Проєкт «Через громадську участь до участі в управлінні громадою» реалізується в межах Програми ООН із відновлення і розбудови миру за фінансової підтримки Європейського Союзу
- Проєкт International Foundation for Electoral System ( IFES) з розвитку громадянської освіти для закладів вищої освіти (ЗВО) Інноваційний та інтерактивний курс «Демократія: від теорії до практики» (за підтримки USAID, UKaid)


Наукова діяльність

Наукова робота викладачів кафедри, здобувачів вищої освіти та аспірантів, які навчаються за освітніми програмами «Публічне управління та адміністрування» спрямована на дослідження теоретичних і практичних проблем розвитку публічного управління та адміністрування, висвітлення актуальних питань реформування публічної влади в Україні, провадження цінностей громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку в умовах євроінтеграційного спрямування України.

За останні п’ять років викладачі кафедри опублікували близько 100 наукових праць, які включені до міжнародних наукометричних баз даних (Scopus, Web of Science, Index Copernicus International та ін.), які активно цитуються науковою спільнотою. Співробітники кафедри вносять суттєвий вклад у підвищення наукового рейтингу Маріупольського державного університету.

Наукові дослідження на кафедрі здійснюються в рамках загально кафедральної наукової теми «Публічне управління для сталого територіального розвитку» (№ державної реєстрації 0118U001700).

Щорічно за ініціативою кафедри проводиться Міжнародна науково-практична конференція «Публічне управління для сталого розвитку: виклики та перспективи на національному та місцевому рівні». За результатами наукових досліджень та практичних рекомендацій традиційно видається збірник наукових праць та міжнародна колективна монографія з ISBN однієї з європейських країн-партнерів


Студентська наука

Одним із пріоритетних напрямків роботи кафедри є розвиток студентської науки. Дослідницька діяльність здобувачів вищої освіти пов'язується з актуальними проблемами реформування органів виконавчої влади та місцевого самоврядування в умовах децентралізації.

Здобувачі вищої освіти активно приймають участь у регіональних, всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях. За результатами наукової діяльності здобувачів вищої освіти спеціальності «Публічне управління та адміністрування» щороку публікується понад 50 тез доповідей і наукових статей у фахових виданнях України.

На базі Маріупольського державного університету щороку організовується проведення Декади студентської науки, яка має на меті розвиток наукового потенціалу здобувачів вищої освіти і набуття ними навичок публічних виступів. До участі залучаються здобувачі вищої освіти всіх спеціальностей кафедри.

Здобувачі освіти, що навчаються за спеціальностями, долучаються до науково-дослідної роботи в рамках кафедральної тематики, публікують наукові статті в фахових наукових журналах України та збірниках наукових праць, обговорюють свої здобутки на дискусійних майданчиках науково-практичних конференцій, беруть участь в олімпіадах та конкурсах наукових робіт.


Партнери кафедри:

• Національне агенство України з питань державної служби;
• Донецька обласна державна адміністрація
• Маріупольська міська рада
• Національний університет «Києво-Могилянська академія» (м. Київ, Україна)
• Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського (м. Київ, Україна), Навчально-науковий інститут управління, економіки та природокористування (м. Київ)
• Одеський державний екологічний університет (м. Одеса, Україна)
• Центр надання адміністративних послуг Департаменту адміністративних послуг Маріупольської міської ради
• ГО «Фонд розвитку Маріуполя»
• ДП «Маріупольський морський торговельний порт»
• ГО «Центр адаптивного лідерства та територіального розвитку»
• Громадське об’єднання «Рада громадських організацій м. Маріуполя»